Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage21039/2799/2223/1/67
Studiegids

Stage

21039/2799/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhasselt Albert
Andere co-titularis(sen): Linart Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben) EN (simultaan te volgen met Multiprojecten).

Korte omschrijving

 • Tijdens de stage krijgt de student de kans om de domeinspecifieke leerresultaten (DLR's) verworven gedurende de opleiding toe te passen op de werkvloer. Om dit te bereiken wordt de student dagelijks betrokken bij de uitvoering van de technische werkzaamheden zodat al doende de brede wereld van Energiemanagement onder begeleiding van een (ervaren)  bedrijfsbegeleider wordt ontdekt. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!
 • Tijdens de stageperiode besteedt de student eveneens aandacht aan veiligheid en aan de ontwikkeling van de sociale en communicatieve vaardigheden (onder meer door op regelmatige basis gesprekken te voeren met of rapporten te maken aan de toegewezen stagebegeleider en bedrijfsbegeleider).
 • Alvorens met de stage te kunnen starten brengt de student (zelfstandig) de contractuele verplichtingen in orde met inbegrip van het gezondheidstoezicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
03. ONTWERP
De student is in staat om multidisciplinaire taken uit te voeren rekening houdend met de geldende voorschriften (veiligheid, opstart, exploitatie en onderhoud)
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
04. INSTALLATIE
De student is in staat om multidisciplinaire taken uit te voeren rekening houdend met de geldende voorschriften (veiligheid, opstart, exploitatie en onderhoud)
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke taken uit te voeren aan een bestaande installatie
06. VERBETERING
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke verbeteringen uit te voeren
08. ENERGIEBEHEER
De student handelt conform (en op een deontologisch verantwoorde wijze) binnen het gevoerde energiebeleid
09. PROJECTMANAGEMENT
De student kan projectmatig en multidisciplinair werken (zelfs onder tijdsdruk of planmatig tegen opgelegde deadlines).
10. TEAMPLAYER
De student is in staat om optimaal te functioneren als lid van een team met zicht op de eigen rol en verantwoordelijkheden.
11. COMMUNICATIE
De student rapporteert efficiënt en doelgericht dmv correct taalgebruik (zowel schriftelijk in de rapporten, e-mailverkeer en technische verhandelingen als mondeling).
De student verzorgt de coördinatie en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen (stagebedrijf - hogeschool - student).
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om een materie waarover hij weinig afweet zich eigen te maken op zelfstandige manier
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat om een materie waarover hij weinig afweet zich eigen te maken op zelfstandige manier
De student vertoont een verantwoord energiegedrag (voorbeeldfunctie voor en sensibilisering van anderen)

Leerinhoud

• Leerinhoud van de volledige opleiding Energiemanagement en de specifieke leerinhoud eigen aan de uit te oefenen taken tijdens de stageperiode.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitale Stage- en eindwerksyllabus Energiemanagement.
 • Bibliotheekmateriaal vanuit de eigen hogeschool en buiten de hogeschool.
 • Wetenschappelijke databases raapleegbaar via digitaal platform
 • Codex (ARAB - AREI).
 • EN-normering.
 • ISO-normering.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage370,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00De productevaluatie gebeurt door de stagebegeleider volgens het sjabloon dat ter beschikking wordt gesteld in de digitale leeromgeving. Het betreft hier 4 stagerapporten (detail zie syllabus).Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00De procesevaluatie geschiedt door de bedrijfsbegeleider volgens het sjabloon dat ter beschikking wordt gesteld in de digitale leeromgeving.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

 • Raadpleeg de digitale syllabus stage- en bachelorproef (BP)  voor meer gedetailleerde info ivm evaluatie en richtlijnen van uw stage. De stage en BP syllabus maakt integraal deel uit van de departementale aanvullingen van het OER. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt is geldig.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de BP wordt gewerkt en dit enkel indien er een getekende en goedgekeurde "opdracht BP" ingediende werd bij de stagecoördinator.
 • Zonder het correct ingevulde en ondertekende AP stagecontract kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van werkpostanalyse (risiscoanalyse) kan de stage niet aanvangen.
 • er bestaat geen tweede examenkans voor dit opleidingsonderdeel.
 • Verplichte aanwezigheid. Een stage duurt in normale omstandigheden 50 gewerkte dagen. Deze bewijs je via dagrapporten.
  Afhankelijk van de concrete invulling van je stagetaken, voer je die taken uit onder begeleiding op de stageplaats of onder begeleiding van thuis uit of een combinatie van beide. Je spreekt dit af met je stagebegeleiders en kiest voor de meest kwalitatieve oplossing. Rekening houdend met veiligheid en gezondheid.
  Als het niet mogelijk is, omwille van externe factoren om 50 dagen te werken, kan je een credit voor dit OLOD behalen door aan te tonen dat je alle leerdoelen hebt behaald. Ook dit doe je in je dagrapporten en wordt beoordeeld door je stagebegeleiders.
  Je kan enkel afwijken van de 50 gewerkte dagen na aanvraag bij de stagecoördinator én als je dit na maximum 25 stagedagen aanvraagt. In overleg met de stagebegeleiders worden dan nieuwe afspraken gemaakt.
 • Een student die de afgesproken dagen niet kan aantonen via de dagrapporten en dus afwezig is krijgt een fail voor dit opleidingsonderdeel. Voor meer informatie omtrent een Fail (code F) verwijzen we naar het Onderwijs en examenreglement van het departement.
 •