Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef21023/2799/2223/1/08
Studiegids

Bachelorproef

21023/2799/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhasselt Albert
Andere co-titularis(sen): Linart Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Multiprojecten EN simultaan te volgen met Stage EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

 • De bachelorproef (BP) vormt het sluitstuk van je opleiding. Het is de laatste opdracht waarmee je bewijst klaar te zijn om in het beroepenveld te stappen op het niveau van Bachelor. Je toont ermee aan dat je in staat bent om een moeilijke taak of probleemstelling, met daarin duidelijke aspecten naar je afstudeerrichting, uit te werken tot een oplossinge die voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Je BP bevat voldoende praktische techniciteit en berust op minimum 70% aantoonbaar eigen werk. Dat eigen werk kan bestaan uit berekeningen, uitgewerkte programmalistings, mechanische- en elektrische ontwerptekeningen, eigen tekstmateriaal dat zorgvuldig is opgebouwd uit wetenschappelijke bronnen, enz... 
 • Je proefstuk is vlot leesbaar document geschreven in correct Nederlands of Engels. Je hanteert daarin een terminologie op technisch-wetenschappelijk niveau. Naast het inhoudelijke moet je tonen dat je voor wat vorm en vormgeving betreft een mooie verzorgde bundel kunt schrijven met de onvermijdelijke verplichte delen als daar zijn: titel en titelblad, inhoudstafel en bladverwijzing, dankwoord, opdrachtomschrijving en projectdefinitie, planning, plan van aanpak, theoretische uitwerking van de kern, besluit, bronverwijzing en bibliografie, tabellen en figurenlijst, bijlagen. Je werk mag maximaal 10.000 woorden bevatten (exclusief tabellen, bijlagen,....)
 • Uiteraard sta je daar niet alleen voor. Bij het schrijven en uitwerken van je BP zul je kunnen rekenen op een ervaren coach die zorgt voor een procesmatige begeleiding.
 • Uiteindelijk na indiening van je werkstuk zul je de uitwerking ervan technisch inhoudelijk moeten verdedigen voor een gemengde jury van lectoren en werkveldvertegenwoordigers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan zelfstandig voor een technische probleem een conceptuele keuze onderbouwen.
03. ONTWERP
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student kan zelfstandig voor een technische probleem een conceptuele keuze onderbouwen.
De student kan een conceptuele keuze zelfstandig uitwerken
04. INSTALLATIE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
05. EXPLOITATIE
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
06. VERBETERING
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student is in staat om op basis van zijn ervaring specifieke verbeteringen uit te voeren.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student is in staat om op basis van onderzoeksresultaten een energieplan op te stellen en de impact te evalueren.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan zelfstandig een technische opdracht analyseren.
De student is in staat om beslissingen te nemen rekening houdend met de maatschappelijke en juridische implicaties en de eisen van het bedrijf op gebied van energiebeheer.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student heeft zijn doelstellingen beschreven in BP omschrijving gerealiseerd (op basis van PvE/PvA)
11. COMMUNICATIE
De student kan duidelijke en gestructureerde teksten schrijven en daarin de gepaste technisch-wetenschappelijke terminologie gebruiken.
De student is in staat om een professionele presentatie te geven over technisch (energie gerelateerd) project.

Leerinhoud

 • De bachelorproef sluit de opleiding van professionele bachelor in het energiemanagement af.
 • De bachelorproef wordt uitgewerkt in samenwerking met een bedrijf. De student is verantwoordelijk voor het zoeken van een bedrijf met een geschikte opdracht (in het energiemanagement).
 • Het is een opdracht waarmee de student bewijst dat hij rond een opgegeven onderwerp uit het werkveld die in het verlengde ligt van zijn opleiding een studie kan opzetten, uitvoeren, weergeven en gemotiveerd verklaren.
 • De bachelorproef is tegelijk een oefening in het correct schriftelijk technisch taalgebruik en rapportering.
 • De bachelorproef is een mondelinge oefening op basis van een powerpoint voorstelling voor een jury van lectoren en vertegenwoordiger(s) van het werkveld.
 • De student leert om taalkundig en technisch correct te antwoorden op kritische vragen vanuit de jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Digitale Stage- en eindwerksyllabus Energiemanagement
 • AP cursussen van de volledige opleiding Energiemanagement
 • Alle relevante handleidingen en technische data verworven tijdens de stage- en eindwerkperiode
 • Alle andere relevante technisch-wetenschappelijke bronnen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Cursussen, gebruikt tijdens de voorbije studiejaren.
 • Handboeken uit bibliotheken, elektronische databanken, internetsites.
 • Het gebruikte materiaal dient wel vermeld te worden in de bibliografie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen390,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht70,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen (indien dit mogelijk is in functie van de gezondheids- en veiligheidstoestanden) volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus.
AcademiejaarOnderzoeksopdracht10,00Het boek zelf wordt afzonderlijk beoordeeld door lectoren op taal- en inhoudelijke correctheid volgens sjabloon uit de syllabus.
AcademiejaarOnderzoeksopdracht20,00De bachelorproef wordt afzonderlijk beoordeeld door het bedrijf volgens een sjabloon uit de syllabus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00De bachelorproef wordt afzonderlijk beoordeeld door het bedrijf volgens een sjabloon uit de syllabus.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht70,00De eindevaluatie geschiedt door een jury, bestaande uit docenten en externen (indien dit mogelijk is in functie van de veiligheids- en gezondheidstoestanden) volgens het sjabloon uit de stage- en eindwerksyllabus.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Het boek zelf wordt afzonderlijk beoordeeld door lectoren op taal- en inhoudelijke correctheid volgens sjabloon uit de syllabus.

Toetsing (tekst)

• Raadpleeg de digitale syllabus stage- en bachelorproef (BP) voor meer gedetailleerde info ivm evaluatie en richtlijnen van uw BP. De stage en BP syllabus maakt integraal deel uit van de departementale aanvullingen van het Onderwijs- en examenreglement (OER). Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt is geldig.
• De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de BP wordt gewerkt en dit enkel indien er een getekende en goedgekeurde "opdracht BP" ingediende werd bij de stagecoördinator.
• Zonder het correct ingevulde en ondertekende AP stagecontract, een risico analyse en een eventueel goedgekeurd gezondheidsattest,  kan de BP niet aanvangen.
• BP wordt uitgesloten van de automatische compensatieregels zoals bepaald in de departementale aanvullingen van het OER.
• Een BP is een authentiek werk. Indien citaten of tekeningen, schema's, foto's...niet eigenhandig opgesteld en/of ontworpen zijn dan moeten ze correct met vermelding van de bron opgenomen zijn. Is dat niet het geval of is er vermoeden van fraude of plagiaat dan kan de jury verwijzen naar het OER en haar aanvullingen.

• de student werkt zijn BP uit aan de hand van de goedgekeurde BP opdracht. De ondertekende BP opdracht vormt de basis voor de quotering en is een verplichte inlassing in het werk.

De BP kan zowel in België als in een ander land uitgevoerd worden. In dat laatste geval moet de student zelfstandig een dossier samenstellen via de dienst 'internationalisering'. Raadpleeg hiervoor de opleidingsverantwoordelijke. •