Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationaal project26624/2799/2223/1/31
Studiegids

Internationaal project

26624/2799/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektromechanica als Internationaal project
  • Bachelor in de integrale veiligheid als Internationaal project
  • International programmes Industry and Environment als Internationaal project
  • International programmes Industry and Environment als International Project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Multiprojecten.

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel gaan we een week naar een buitenlandse stad waar we de best practices en cases zullen opzoeken rond duurzame energie en urban city management. De studenten voeren een aantal opdrachten uit ter plaatse en vullen deze aan met een studie rond dezelfde topics voor de stad Antwerpen. In hun eindpresentatie stellen de studenten hun aanbevelingen voor. Naast het management aspect, komt ook het culturele en internationale aspect aan bod.

In geval van uitreisverbod wordt er een alternatieve opdracht voorzien in het binnenland. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
03. ONTWERP
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
04. INSTALLATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
06. VERBETERING
De student(e) is in staat om een vlot leesbaar technisch rapport op te stellen in correct Nederlands en dit te documenteren met blokschema's, tekeningen, foto's, enz ...
09. PROJECTMANAGEMENT
De student(e) is in staat om relevante literatuur op te zoeken, te verwerken en toe te passen.
10. TEAMPLAYER
De student(e) is in staat om te reflecteren over de behaalde resultaten en verbeterdoelen te formuleren.
De student(e) kan in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen integreren en toepassen met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
11. COMMUNICATIE
De student(e) leert enkele professionele vaardigheden zoals oa. presentatietechnieken & timemanagement toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.

Leerinhoud

De student is in staat internationale best practices aangaande energie en duurzaamheid toe te passen op de lokale context. Op basis van bezoeken, research en cases zullen de studenten een advies uitwerken voor de stad Antwerpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 Materialen worden ter beschikking gesteld op digitap. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie syllabus internationaal project beschikbaar via digitap

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

EVALUATIE:

De eindscore voor het internationale project 

CT = (2C1 + C2) x C3

Hierin is:
- C1 een groepscijfer dat tot stand komt via permanente evaluatie. Hoe slaagt de groep erin om de projectmethodiek toe te passen in de praktijk? Worden de milestones op tijd bereikt, hoe gaat de groep om met conflictsituaties, enz… .
- C2 hoe ziet de presentatie en het voorgestelde PDB eruit? Is de groep erin geslaagd om de voorgestelde opdracht volgens goed vakmanschap, met oog voor veiligheid, technisch creatief, enz… uit te werken? Heel belangrijk in deze presentatie is het correct taalgebruik en de lichaamshouding.
- C3 groepsleden beoordelen elkaars attitudes aan de hand van een vooraf besproken peerassessment. We vermenigvuldigen het gemiddelde van 2C1 + C2 met de PA-factor

Besluit: Het cijfer dat een weergave is van de methodische projectaanpak wordt het zwaarst gewogen.

Praktisch: Er wordt voor iedere groep een jury samengesteld, bestaande uit minstens de 2 begeleidende lectoren. Iedere groep krijgt ongeveer 20 min. om het werk voor te stellen. De bedoeling is dat alle studenten naar elkaar luisteren.

Geen inhaalexamen mogelijk.

Actieve deelname aan de studiereis en alle activiteiten is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.