Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Automatisatie ENE24228/2799/2223/1/47
Studiegids

Automatisatie ENE

24228/2799/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 72,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus leert de student om eenvoudige automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een programma.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

Onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren;
Hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen;
Hardware: Ingangs- en uitgangskaarten;
Elektrische schema's: Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit.
Software:
Adressering
Programmatie in FBD
Datatypes
Werken met binaire instructies
Counters en Timers
Analoge signaalverwerking
Inleiding in uitgebreide instructies
Little endian versus big endian principe
Pneumatica
Vacuumtechniek
Hydraulica

Na de cursus is de student in staat om mondeling en schriftelijk een technische probleemaanpak op te stellen door gebruik te maken van de juiste vakterminologie met betrekking tot eenvoudige automatiseringsopdrachten.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Het theoriegedeelte van dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op de digitale leeromgeving.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan binnen zijn individuele PLC-toepassing/opgave een gemotiveerde verklaring geven voor de keuze van: LED'S, bouwstenen, operands & adressering, tags, basisinstructies (bit niveau) en systeemvariabelen.
De student kan de eigenschappen en toepassingen van een PLC bij industriƫle installaties en processen benoemen en verklaren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriƫle installaties en processen.
De student kan hardware componenten opzoeken, selecteren en toekennen aan zijn/haar projectomgeving.
De student kan PLC-automatisering begripsbepalingen benoemen en verklaren.
03. ONTWERP
De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.
De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
04. INSTALLATIE
De student kan op basis van een werkingsbeschrijving een systeem starten en stoppen en de functionele programmatie d.m.v. logische instructiecodes uitvoeren.
06. VERBETERING
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.

Leerinhoud

 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden;
 • Verklaring bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen;
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen, De Morgan;
 • Starten en stoppen, programmatie van logische instructies a.d.h.v. opdrachten;
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • Datatypes: integer, real, binaire voorstelling, 2-complement,...;
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit;
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten;
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit te testen;
 • Little endian versus big endian principe.
 • Pneumatica
 • Vacuumtechniek
 • Hydraulica

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Industriële automatisering.
 • Bijkomende opgaven van oefeningen kunnen eventueel via de elektronische leeromgeving aangereikt worden.
 • Powerpointpresentaties van de hoorcolleges die ter beschikking gesteld worden via de elektronische leeromgeving.
 • Deze cursussen bevatten de basisinformatie van de te kennen leerstof. Dit wordt aangevuld met notities van de student en powerpointpresentaties die werden gepresenteerd tijdens de hoorcolleges.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal (gesloten boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal (gesloten boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.

Toetsing (tekst)

Dit deel zal via een digitale kennistoets geëvalueerd worden (duurtijd 2u). Dit examen is gesloten boek. Er zijn geen hulpmiddelen toegestaan (ook geen rekenmachine).

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. IO 2223).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.