Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo Automatisatie ENE24229/2799/2223/1/81
Studiegids

Labo Automatisatie ENE

24229/2799/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit labo ga je de Industriële automatisering toepassen in de praktijk.  

 • Programmatie van de PLC volgens de gevraagde functionaliteit.
 • Elektrisch schema analyseren, bekabeling begrijpen en zelf bekabeling maken op het labopaneel volgens de gevraagde functionaliteit.
 • Testen van de programmatie tegen een hardware PLC en tegen een software PLC simulator.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.
03. ONTWERP
De student kan PLC vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters combineren tot een functioneel geheel.
04. INSTALLATIE
De student kan de aut. werking van machines of processen begrijpen. A.d.h.v. werkingswijze, een functiediagram opstellen en omzetten naar een overeenk. gestructureerd opgebouwd PLC-progr., dit programma documenteren, overdragen naar de PLC en testen.
De student kan de hardwareconfiguratie opbouwen in functie van de eisen.
De student kent de mogelijkheden en het gebruik van de programmeertaal (TIA) en kan ze toepassen.
05. EXPLOITATIE
De student kan de basisinstructies en - principes voor het programmeren van een programmeerbare automaat uitvoeren en kan ze op een praktische wijze toepassen.
De student kan de communicatie tussen PLC en programmeertoestel instellen en testen.
De student kan de toepassingsoef., met een opgelegde werking, omzetten naar een gestructureerd progr., ingeven met het programmeertoestel en duidelijke programma documentatie toevoegen, vervolgens overdragen naar de PLC en testen op de correcte werking.
06. VERBETERING
De student kan bij automatisch bestuurde systemen, met de opgedane kennis van de programma-instructies, probleemoplossend handelen en de nodige aanpassingen in het stuurprogramma uitvoeren.
De student kan met behulp van het didactisch paneel en bijhorende software bestanden aanmaken, downloaden en uploaden naar de PLC.

Leerinhoud

 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden;
 • Verklaring bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen;
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen;
 • Starten en stoppen, programmatie van logische instructies a.d.h.v. opdrachten;
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • Datatypes: integer, real, binaire voorstelling, 2-complement,...;
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit;
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten;
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit te testen;

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Industriële Automatisering +  labo opdrachten die worden aangeboden via de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek).

Toetsing (tekst)

Dit deel zal via een digitale kennistoets geëvalueerd worden. Dit examen is open boek. De toegestane hulpmiddelen worden vooraf aan de student gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving.


De student die gewettigd afwezig is op de eindevaluatie, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.

De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals bij deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.