Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo elektriciteit, machines en aandrijvingen32592/2799/2223/1/19
Studiegids

Labo elektriciteit, machines en aandrijvingen

32592/2799/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak volgt inhoudelijk op de overeenkomstige basistheorie Elektriciteit en wordt bewust parallel gedurende semester 1 georganiseerd.

In dit vak wordt ook de theorie van de elektrische machines alsook van de elektrische aandrijvingen in de praktijk gebracht.

We bestuderen de verschillende AC- en DC motoren en besteden bijzondere aandacht aan de specifieke belastingscurves en nominale gegevens.

Wat de transformatoren betreft behandelen we zowel enkel- als driefasige schakelingen.

Voor de elektrische aandrijvingen verwerf je inzicht in de schakelingen die toegepast worden in de motorcontrole, waarbij de kenmerkende parameters onder de loep worden genomen. Verder raak je in dit labo vertrouwd met het gebruik van manuals en databoeken.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Labo Elektriciteit, Machines & Aandrijvingen

Dit opleidingsonderdeel wordt op campus gedoceerd.

De lessen zijn verplicht.
De praktische organisatie wordt via Digitap gecommuniceerd.

Het opleidingsonderdeel wordt via blended learning aangeboden in een mix van voorbereiding thuis en een hands on labo op campus.
Ondersteund met cursusmateriaal, ondersteunende filmpjes, simulatie software en dergelijke.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student weet hoe weerstand, condensator en spoel zich elektrisch energetisch gedragen op gelijk- en wisselspanning.
03. ONTWERP
De student is in staat om de mogelijkheden en de beperkingen van de diverse sturingen na te gaan.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om plans en schema's te lezen en te begrijpen.
De student is in staat om verschillende types sturingen te herkennen.
De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen. 
De student kan elektronische motorsturingen (DC en AC) koppelen aan de juiste motoren.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om de samenstellende delen van een motor(sturing) te onderscheiden en te bemeten.
De student is in staat om de verschillende elektrische meettoestellen te integreren in de elektrische installaties.
De student is in staat om diverse types elektrische machines af te stellen, op te starten en in dienst te nemen.
De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
De student kan een machine in een bestaande of nieuwe installatie analyseren op basis van eenvoudige metingen en met behulp van eenvoudige meettoestellen.
06. VERBETERING
De student is in staat om de asymmetrie van een driefasige ster- en/of driehoeksbelasting te onderkennen en te verbeteren.
De student is in staat om de arbeidsfactor van een installatie te meten en te verbeteren.
De student is in staat om door gebruik te maken van de stand van de techniek een veelvoud aan data en parameters te verzamelen, te visualiseren, te bewaken en te bewaren, met de bedoeling ze bruikbaar te maken voor de proceseigenaars/procestechnologen.
De student kan de meetresultaten interpreteren en analyseren.
08. ENERGIEBEHEER
De student weet hoe weerstand, condensator en spoel zich elektrisch energetisch gedragen op gelijk- en wisselspanning.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Elektrotechnische basismetingen & bronnen 
  ◦ basismetingen V, A, P 
  ◦ belaste spanningsdeler 
  ◦ belaste bron
   verschillende bronnen

 • Transformator
    nullastproef
    kortsluitproef
    belastingsproef
    equivalent schema
    faseverschuivingen

 • Gelijkstroommachine: eigenschappen en karakteristieken

 • Wisselstroommachines: eigenschappen en karakteristieken
 • Aandrijftechnieken & meettechnieken    
  • massa
  • Passieve & actieve gelijkrichting op verschillende belastingen
  • Omvormers

 • Frequentiedrive
  • Aansluiting van een frequentiedrive, STO, #00.005
  • Basis motorinstellingen
  • Sturing met PAD
  • Sturing met computerprogramma
  • Werken met analoge ingangen
  • Werking met digitale in en uitgangen 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Bundels laboproeven. 
 • Teams
 • Digitap (digitale leeromgeving)
 • Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Deze score komt uit de evaluatie van een praktische opdracht (die plaatsheeft in de examenperiode) met mondelinge evaluatie na een schriftelijke voorbereiding (éénmaal in januari (Elektriciteit) en éénmaal in juni)Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Deze score wordt gehaald tijdens de verschillende labozittingen na evaluatie van de voorbereidingen, de verslagen en de professionele (samen)werking in het labo.Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Vaardigheidstoets hands on

Vaardigheidstoets evaluatie met verplichte aanwezigheid: Een student die per semester meer dan 2 keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende (deel)examen.

• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement van het departement (www.ap.be).
• Bij elke afwezigheid behaalt de student een score 0 op het betreffende deelexamen.

De student kan voor de betrokken examenvorm (permanente evaluatie) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De student die 10 minuten na het startuur van de labo aankomt, kan de toegang tot de labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student voor dit labo als 'afwezig' wordt beschouwd.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

 

Kennistoets

• Een student die niet deelneemt aan de Kennistoets van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij wettig afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement van het departement zoals voor examens in de examenreeks.
• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement van het departement (www.ap.be).

De student kan voor de betrokken examenvorm (permanente evaluatie) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.