Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Licht en energie23583/2799/2223/1/39
Studiegids

Licht en energie

23583/2799/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Licht kan en mag niet ontbreken in een opleiding professionele Bachelor Energiemanagement.
Onze verlichting en al haar randaspecten vormen nog steeds een grote verbruiker, waarop met de huidige moderne armaturen en verlichtingstechnologieën veel kan bespaard worden.
Het is hierop dat in dit vak dieper wordt ingegaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. ONTWERP
De student kan een eenvoudige lichtstudie maken.
De student kan een verlichtingsberekeningsdossier opstellen (verlichtingsberekeningen, verantwoording armatuurkeuze, financiële aspecten).
De student kent de verschillende mogelijkheden van lichtsturing en kan deze toepassen.
04. INSTALLATIE
De student kent de lichttechnische begrippen die gebruikt worden in de professionele verlichtingsindustrie.
05. EXPLOITATIE
De student kent de verschillende lichtbronnen/armaturen/lichtsturing en de daarbij horende energie-efficiëntie.
06. VERBETERING
De student kan een bestaande lichtinstallatie analyseren en voorstellen formuleren met inbegrip van de financiële consequenties.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Studie van de begrippen m.b.t. verlichting;
 • Studie van lichttechnologie: soorten lichtbronnen, ballasten en drivers, lichtsturingen;
 • Studie van verlichting: Codex (lichtniveau), wetgeving, normen;
 • Studie van energiebesparing;
 • LED en andere nieuwe ontwikkelingen;
 • Kerncijfers energieverbruik bepalen;
 • LCC (life cycle cost) van een verlichtingsinstallatie bepalen met bijhorende terugverdientijd van renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten.
Verder zal de student in het labo ook proeven doen die gebaseerd zijn op de theorie ‘licht en energie’, waarbij hij/zij proefondervindelijk met de verschillende lichttechnologieën, hun eigenheden en hun rendementen leert omgaan alsook praktische toepassingen m.b.t. lichtberekeningen, LCC, ... zal uitvoeren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Licht en energie, Alain Thijs
 • Oefeningen die tijdens de les door de docent worden gezien
 • Software : Dialux
 • Diverse presentaties (powerpoint); ter beschikking gesteld via TSA STUD 2 ENE LICHT
 • OneNote (link via Digitap) + alle verwijzigingen in dit document
 • Bijkomend info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving)
 • gebruik van verschillende diverse digitale platforms waaronder Digitap, Teams, ...  .

  De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties: zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info studenten ELL).
  Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten. Het deactiveren van de monitor wordt gelijkgesteld met fraude.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Deelexamen 1 - Theorie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Herexamen Deelexamen 1 - Theorie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Deelexamen 2 - Labo (PE)

Toetsing (tekst)

Algemeen
In het algemeen geldt : toepassing het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
Locatie van de lessen en examens kunnen on-campus of Off-Campus zijn, mogelijks deels of volledig tijds- en plaats-onafhankelijk i.f.v. omstandigheden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichte aanwezigheden.
Het labo en/of de les wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo/les.

Evaluatie

De evaluatie bestaat uit 2 delen : 1: Theorie, 2: Labo. 
Deel 1 (theorie) is een kennistoets. 
De evaluatie bestaat uit een bevraging van de geziene leerstof (Theorie en/of oefeningen).
Deze evaluatie bestaat uit open vragen en/of  meerkeuzevragen en kan zowel (en/of) op papier als via de PC worden afgenomen.

Deel 2 (labo) is een permanente evaluatie a.d.h.v. laboverslagen.   
Voor dit deelexamen is GEEN tweede examenkans mogelijk.
Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht. 

Afwezigheden

Een student die niet deelneemt aan de Eindevaluatie van het deelexamen theorie, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen.
De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.
De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.

Afwezigheden bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten.
De student kan voor de betrokken examenvorm (PE) 1 gewettigde afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is.
De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de docent deze inhaalsessie in te plannen.
Lessen met verplichte aanwezigheid: een student die 2 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.
Bij elke ongewettigde afwezigheid wordt er 0 (nul) gescoord op het desbetreffende labo m.b.t. PE
De labo’s/lessen/practica starten stipt op tijd. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden, met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum.


Opdrachten
De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk.
Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden, tenzij de samenwerking expliciet in de opdracht beschreven is. 

Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.