Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Luchtbehandeling36350/2799/2223/1/42
Studiegids

Luchtbehandeling

36350/2799/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Theoretisch gedeelte:

In het eerste deel worden de basisbegrippen met betrekking tot comfort en klimaatregeling uitgewerkt. Het tweede deel behandelt de fysische parameters van lucht en het Mollierdiagramma. Dit diagramma is de belangrijkste bouwsteen van luchtbehandelingsinstallaties. In een derde deel worden de verschillende luchtprocessen uitgewerkt en gecombineerd tot complete luchtbehandelingsinstallaties.

Tot slot worden er voorbeelden op zomer- en winterklimaat besproken en uitgewerkt.
 
De cursus omvat de basiskennis van een energiemanager (als HVAC-technieker) en bevat veel oefeningen. Het spreekt voor zich dat de praktische insteek (=oplossen van oefeningen) als zeer belangrijk kan worden beschouwd.

Labo:

Luchtprocessen in de vorm van kleine industriële proefopstellingen geven de student de kans om debiet-, temperatuur-, positie-, druk- en niveauregelingen uit te voeren. Hier krijgt de student de kans om R&I-schema's te tekenen, waarvan de praktische kennis werd opgedaan in het vak Energetisch ontwerpen (Eplan) en P&ID.

De student analyseert het proces en kiest een bijpassende regelaar om dat proces in te regelen. Het aanpassen van de regelfuncties en de PID-parameters van de regelaar geeft een idee over de afzonderlijke functies van een dergelijke regelaar. In dit kader zal de student gaandeweg leren omgaan met de luchttechnische begrippen zoals enthalpie, latente en voelbare warmte, enz.

Het labo wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo.

 

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.
De lessen via Teams worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op Digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de verschillende energierecuperatoren van een luchtbehandelingssysteem te herkennen en te beschrijven.
De student kent de basisprincipes van luchtbehandelingsinstallaties.
03. ONTWERP
De student kan een elektrisch en R&I schema opstellen.
De student kan het verband tussen comfort, luchtcondities en het gebouw leggen.
De student kan numerieke berekeningen uitvoeren aan de hand van luchttechnische grootheden.
De student kan verschillende luchtprocessen toepassen om de gewenste luchtcondities te bereiken.
De student kan een ventilatieberekeningsdossier opstellen.
04. INSTALLATIE
De student is in staat de verschillende componenten van een luchtbehandelingsgroep te herkennen en in kaart te brengen.
06. VERBETERING
De student is in staat het energieverbruik van alle componenten van een luchtgroep te meten en te evalueren.
De student is in staat om via een Mollierdiagramma en op basis van de comfort- en luchtbehandelingseisen (zomer- en winterklimaat) de belangrijkste grootheden, eigen aan een luchtbehandelingsgroep, te berekenen.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student kan zowel statisch als dynamisch de procesconstanten bepalen.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat een volledige energie analyse van een luchtgroep uit te voeren in het kader van norm xxxx
De student kent de werking van een PID-regelaar en kan de regelaar instellen en tunen.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

Theorie:

 • Comfort en comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, ...)
 • Basisbegrippen klimaatregeling incl. fysische grootheden van lucht.
 • Mogelijke meetprincipes voor de verschillende fysische grootheden van lucht.
 • Ventilatienormen (residentieel en niet-residentieel).
 • Het Mollierdiagram (opbouw en toepassingen)
 • De basisluchtprocessen: mengen, warmterecuperatie, verwarming, koeling en vochtregeling.
 • Zomer- en winterklimaatbeheersing

Labo:

 • Bepaling van de procesconstanten: statisch en dynamisch gedrag.
 • Werking van een PID-regelaar.
 • Instellen regelaars in functie van het proces en tunen van enkelvoudige regelkringen.
 • Uitvoeren van luchtmetingen om energetische begrippen (enthalpie, latente en voelbare warmte) beter te kaderen.
 • Koeltechnisch project (praktische bepaling COP).
 • Vermogenmeting ventilatoren (frequentie - gelijkstroommotor).
 • Bepalen van luchtlekken.
 • Warmterecuperatie bij luchtbehandeling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Comfort en luchtbehandeling, Marc Lintermans.
 • Bijkomend info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving)
 • Bijkomende info via Teams

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken42,00kennistoets (theorie en oefeningen) excl. zomer en winterklimaat
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks18,00kennistoets ivm zomer- en winterklimaat (open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00kennistoets over de ganse cursus inclusief zomer- en winterklimaat.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Specifiek voor het theoretische deel:

De kennistoets (theorie en oefeningen) excl. zomer en winterklimaat zal doorgaan tijdens de lessenreeks (buiten de examenreeks). Aanwezigheid is hierbij verplicht. Afwezigheid tijdens deze kennistoets resulteert in een 0 op deze kennistoets.

De kennistoets ivm zomer- en winterklimaat (open boek) alsook de toets van de tweede examenperiode zullen doorgaan tijdens de examenreeks.

Specifiek voor het labo:
In het algemeen geldt: toepassing het onderwijs- en examenreglement te bekomen via www.ap.be - reglement van het desbetreffende departement.
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Aanwezigheid bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten is verplicht. De labo’s starten stipt op tijd. De student die tien minuten na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo.
Een gemist labo kan niet ingehaald worden. Bij elke ongewettigde afwezigheid wordt er 0 (nul) gescoord op het desbetreffende labo. Een student die per semester 2 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.
LABO REGLEMENT
•Zoals in de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement is omschreven zijn er laboratoriumafspraken van toepassingen die gebundeld zijn in het document "Labo reglement Labo klimatisatie".
•Dit laboreglement is beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Tweede examenkans: niet mogelijk.

Opdrachten
De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden.
Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.