Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo Smart Buildings31088/2799/2223/1/02
Studiegids

Labo Smart Buildings

31088/2799/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van de Peer Filip
Andere co-titularis(sen): Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Big Data verwerking A OF eerder ingeschreven voor Big-Dataverwerking 1.

Korte omschrijving

In dit labo leert de student omgaan met de moderne manier van beheer wat de regeling van energiestromen binnen gebouwen betreft, maar door de moderne evolutie van het 'Internet of Things' gaat dit snel verder dan dit en worden verdere scenario's betreffende comfort en algemene monitoring van tal van parameters mogelijk.

Concreet spreken we hier dus over gebouwbeheersystemen, waarbij o.a. licht, verwarming, ventilatie en andere comfortparameters gestuurd en gemeten worden.

Hierin is een snelle evolutie aan de gang, waarbij de sensoren en regelingen steeds slimmer worden, waardoor er daadwerkelijk over ‘Smart Buildings’ kan gesproken worden.

De student leert in dit labo ‘hands-on’ werken met de huidige stand der techniek binnen gebouwbeheer.

Daarnaast wordt –door de grote hoeveelheden data die door de moderne sensoren aangeleverd wordt– meteen gebruik gemaakt om de student te leren omgaan met deze grote databestanden, om (statistisch) op zoek te gaan naar anomalieën of tendensen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. ONTWERP
De student kan een mini-PC programmeren en meetsensoren, eigen aan een gebouw, laten communiceren.
04. INSTALLATIE
De student is in staat de meettechnieken aan te wenden om te gebruiken in eenvoudige regelingen
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om snel informatie op te zoeken via Nederlands- en anderstalige handleidingen om metingen te interpreteren en te optimaliseren.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student kan –uitgaande van de gecapteerde gegevens- ingrijpen op de actuatoren van het gebouw.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan gegevens uit deze mini-PC verwerken tot bruikbare historische gegevens.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • De student leert om te gaan met de veelgebruikte mini-PC Raspberry Pi, en dit zowel hardware- als softwarematig.
 • De student leert om te gaan met verschillende sensoren die typisch in de wereld van het gebouwenbeheer gebruikt worden, steeds in het kader van Energietoepassingen en comfort.
 • De student leert beheer-scenario’s te schrijven om op basis van metingen van intelligente sensoren, acties te ondernemen om het energiegebruik binnen een gebouw tot een minimum te herleiden.
 • De student leert binnenkomende data te onderwerpen aan een “preprocessing” om onnodig grote datastromen te voorkomen.
 • De student leert grote databestanden te analyseren om de juiste conclusies en acties uit te filteren. Deze databestanden worden binnen dit labo gegenereerd.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusmateriaal wordt via OneNote aangeboden, opdat het materiaal dynamisch kan aangepast en uitgebreid worden doorheen het labo.
 • Ook de wekelijkse oefeningen worden via dezelfde OneNote gedeeld. Hiertoe kunnen klasopdrachten en thuisopdrachten behoren, die tegen volgende les dienen voorbereid en/of ingediend te worden.
 • Korte kennis-clips waarin verschillende deelfacetten van het labo / de software worden uitgelegd, en die ter voorbereiding of naslag geraadpleegd kunnen worden.
 • Labospecifieke hard- en software, voor het labo Smart Buildings.
 • Internet en het digitaal leerplatform Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00- Permanente evaluatie van de labosessies in verschillende evaluatiemomenten

Toetsing (tekst)

 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Een student die per semester meer dan 2 keren afwezig is, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
 • Permanente evaluatie zal bestaan uit tussentijdse toetsen over lesvoorbereiding alsook om de aangeleerde stof tijdens het labo af te toetsen, ingeleverde verslagen, alsook vordering tijdens de labosessies.
 • Het gewicht dat aan elk onderdeel van de permanente evaluatie wordt toegekend, is variabel en wordt per opdracht medegedeeld, omdat dit gewicht afhankelijk is van de moeilijkheidsgraad van de betreffende opdracht en van de vordering die met de groep of individueel verwezenlijkt wordt.
 • De uitgewerkte projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of het volledige project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement van het departement WT (www.ap.be).

  Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
 • De student kan voor de labosessie 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
  In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.