Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Professionalisering 213031/2799/2223/1/74
Studiegids

Professionalisering 2

13031/2799/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Andere co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het semester-overschrijdende vak professionalisering 2 dient de student zich in verschillende kleinere groepen een jaar lang te buigen over concrete energieaspecten en verwante opdrachtjes.  

Minstens één deelopdracht (presentatie) van het Portfolio geschiedt in het Engels om hiermee tegemoet te komen aan de taalvaardigheid van de student.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.
06. VERBETERING
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om het eigen werk en dat van zijn team te organiseren rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
11. COMMUNICATIE
De student is in staat om zijn persoonlijke mening over een onderwerp schriftelijk te formuleren met een correct taalgebruik.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professioneel rapport op te stellen.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om te reflecteren over de eigen ervaringen (en die van anderen) en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken. (Talenten)
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om zijn tijdsplanning efficient en effectief te beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle nodige informatie wordt via het digitale leerplatform ter beschikking gesteld, evenals de timing.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, de opvolgingsgesprekken en presentatie.
- De totaliteit van het Portfolio wordt afgetoetst volgens volgende criteria: volledigheid, taalgebruik, vormgeving, tijdigheid, presentatie, grondigheid, zelfreflectie en feedback. Het aandeel van ieder criterium is afhankelijk van de opdracht.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit opleidingsonderdeel. Behaalde cijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

De inhoud van dit vak behelst het uitwerken van een aantal opdrachten, die geëvalueerd worden aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria zijn opdrachtafhankelijk.

Deze opdrachten behelsen volgende onderwerpen:
• Taalscreening en vervolgworkshops, waar nodig inividueel
• Opmaken van talentenfiche: kerntalenten, hefboomvaardigheden en uitvoeren actieplan.
• Tonen van eigen structuur om info te rangschikken.
• Voeren van een debat.
• Samenvatten en presenteren van een artikel (Engels).
• Uitvoeren van een workshop.
• Verslagen schrijven van bezoeken.