Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectmanagement ENE24038/2799/2223/1/86
Studiegids

Projectmanagement ENE

24038/2799/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak worden alle aspecten van het projectmanagement, toegepast op energiegerelateerde projecten, behandeld.

De bedoeling is om de student aan te leren hoe een standaard project tot stand komt op basis van de eigenlijke roll-out van het project volgens de geëigende methodes. De belangrijkste onderdelen van de PMBOK - Project Management Body Of Knowledge worden behandeld en toegelicht.

De belangrijkste insteek van deze cursus is het aanreiken van praktische projectmanagementtechnieken welke eenvoudig in de praktijk gebruikt kunnen worden.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (met kennistoets) en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte bestaat uit diverse projectopdrachten. Hierbij zal de student praktisch aan de slag gaan met de geziene theorie. Deze opdrachten worden beoordeeld op het resultaat en op basis van een permanente evaluatie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.
De lessen via Teams worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op Digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

De opdrachten gaan door op de campus en aanwezigheid is verplicht (zie ook toetsing tekst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat de belangrijkste financiƫle kengetallen en budget van een praktisch probleem te berekenen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat om van een praktisch probleem een planning op te stellen, te interpreteren of te analyseren.
De student is in staat een scope of WBS op te stellen van een praktisch probleem.
De student is in staat om de tools en technieken op gebied van resources, communicatie, aankoop, belanghebbenden en integraal beheer toe te passen op een praktisch probleem.
De student is in staat om, op basis van de belangrijkste technieken, een risico-analyse uit te voeren of een beslissing te nemen in verband met een een praktisch probleem.
De student kent de belangrijksteĀ aandachtspunten van de projectmanager in verband met scope - planning - budget - risico - resources - communicatie - aankoop - belanghebbenden - integraal beheer - kwaliteit.

Leerinhoud

 • Inleiding
 • Scope
 • Planning
 • Budget
 • Risico
 • Resources
 • Communicatie
 • Aankoop
 • Belanghebbenden
 • Integraal beheer
 • Projectmatig implementatie investering (stappenplan).
 • Case-studies van gerealiseerde projecten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus 'Projectmanagement', departement WT
 • Digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00Beoordeling op basis van permanente evaluatie en de uitgewerkte opdrachten.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het opleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

• De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken tussen twee of meerdere studenten voor een deel of de volledige proef is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

• Een ongewettigde afwezigheid tijdens één van de opdrachten resulteert in een nul voor die opdracht.

• Laattijdig indienen wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen resulteert in een nul voor die opdracht.

• Geen tweede examenkans mogelijk voor de projectopdrachten. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

• De kennis- en inzichttoets zal doorgaan tijdens de lessenreeks (buiten de examenreeks). Aanwezigheid is hierbij verplicht. Afwezigheid tijdens deze toets resulteert in een 0 op deze kennis- en inzichttoetstoets.