Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectmodule35055/2799/2223/1/50
Studiegids

Projectmodule

35055/2799/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Andere co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak worden bedrijfsbezoeken gepland al dan niet gekoppeld aan een opdracht. 

Tijdens de bedrijfsbezoeken is het de bedoeling de student kennis te laten maken met concrete, bestaande grote installaties, om hen in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat.

Naast de bedrijfsbezoeken moeten de studenten ook in groep een antwoord bieden op een door de industrie of organisatie aangereikt energetisch probleem. Studenten moeten hun oplossing neerschrijven in een rapport en mondeling verdedigen of toelichten in aanwezigheid van het bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat een conceptuele analyse uit te werken van een eenvoudig industrieel probleem.
03. ONTWERP
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over de gebruikte ontwerpen te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over deze installaties te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over de exploitatie van deze installaties te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
06. VERBETERING
De student is in staat om een eenvoudig industrieel probleem te verbeteren op energetisch vlak.
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over mogelijke verbeteringen te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
De student is in staat om via bezoeken aan industriële installaties gerichte vragen over energiebeheer te beantwoorden waarbij opzoekwerk en kennis van andere opleidingsonderdelen noodzakelijk is.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om het eigen werk en dat van zijn team te organiseren rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
11. COMMUNICATIE
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om zijn tijdsplanning efficient en effectief te beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.
De student begrijpt dat het levenslang leren een echte noodzaak is om zich verder te ontwikkelen in de wereld van het energiemanagement.

Leerinhoud

  • Bedrijfsbezoeken
  • Het in groep oplossen van energie gerelateerde probleemstellingen aangereikt door bedrijven en organisaties
  • Ondernemerschap binnen een aangereikte probleemstelling uitwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De informatie wordt ter beschikking gesteld via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Evaluatie geschiedt op basis van de ingediende rapporten, presentaties en aanwezigheden.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het opleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

• De uitgewerkte rapporten voor de individuele opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken tussen twee of meerdere studenten voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

• De uitgewerkte proeven of projecten (groepswerk) zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige proef of project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

• Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0 "nul" voor die opdracht. Een student die 2 keren ongewettigd afwezig is, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende examen. De momenten van verplichte aanwezigheid worden gemeld via Digitap. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

• Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

• Indien een student gewettigd afwezig is, zal hij een vervangopdracht moeten uitvoeren. De student neemt hiervoor tijdig contact op met de begeleidende lector. De student moet voor deze vervangopdracht de schriftelijk goedkeuring (via email) hebben van de begeleidende lector. Het niet indienen van een vervangopdracht resulteert in een nul voor deze opdracht.

• Laattijdig indienen van een rapport wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een rapport van een opdracht of vervangopdracht resulteert in een nul voor dit rapport.

• Gemiste contactmomenten kunnen niet ingehaald worden.

• Geen tweede examenkans mogelijk voor dit opleidingsonderdeel. Behaalde cijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.