Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektriciteit, machines en aandrijvingen35051/2799/2223/1/11
Studiegids

Elektriciteit, machines en aandrijvingen

35051/2799/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In onze technologische wereld werkt bijna alles op elektrische energie. Als toekomstige bachelor Energiemanager is het dan ook geen overbodige luxe om deze materie ten volle te beheersen.
De basiskennis van zowel de gelijkstroom- als de wisselstroomtheorie geven wij je mee in de eerste cursussen.

Wanneer je het woord 'machine' opzoekt op Wikipedia, dan vertelt de site je dat het een mechanisme is dat een vorm van beweging of energie kan omzetten in een andere vorm van beweging of energie.

Deze cursus behandelt enkel "elektrische machines", wat volgens de vorige definitie neerkomt op mechanismen die elektrische energie omzetten in beweging, of beweging in elektrische energie.

Nagenoeg elke machine die de mens ooit gebouwd heeft om elektrische energie om te zetten in een vorm van beweging, komt neer op één of andere vorm van een motor, een machine die elektriciteit omzet in een cirkelvormige beweging. Bijna alle andere vormen van beweging die industrieel beschikbaar zijn, zijn omzettingen van deze cirkelvormige bewegingen naar een andere vorm. Vergelijk het met de fiets die een rechte weg aflegt, maar gebaseerd is op de cirkelvormige beweging van de pedalen.

Dit vak behandelt dan ook de verschillende types motoren in detail, en de principes waarop zij gebaseerd zijn. De bouwvorm en werkingsprincipes zijn afhankelijk van de toepassing, de geaardheid van het voedingsnet en van de vereisten die aan het type motor gesteld worden.

Daarnaast wordt ook de transformator en zijn verschillende uitvoeringen behandeld, een apparaat dat puur op elektrische werking gebaseerd is en onmogelijk uit onze industriele omgeving weg te denken is.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Theorie Elektriciteit, Machines & Aandrijvingen

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.


De lessen zijn niet verplicht.
Het opleidingsonderdeel wordt via blended learning aangeboden in een mix van lessen op campus, zelfstudie lessen met reflectie mogelijkheid en on line lessen.
Ondersteund met cursusmateriaal, ondersteunende filmpjes, presentaties en dergelijke.


Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student onderkent de verschillende elektrische componenten.
De student is in staat om de gevolgen van wijzigingen in de elektrische componenten te doorgronden.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te ontwikkelen en/of te verbeteren.
De student is in staat om de invloed van alle elektrische componenten in een keten te doorgronden.
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen DC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen AC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen transformator voor de gevraagde installatievereisten.
De student heeft inzicht in de basiscomponenten van de elektronica.
De student is in staat om het gedrag van deze basiscomponenten in schakelingen te verklaren
03. ONTWERP
De student is in staat om de juiste elektrische componenten te selecteren en/of toe te voegen om het gedrag van de keten te beînvloeden.
De student begrijpt de elementen waaruit een frequentieregelaar is opgebouwd.
De student is in staat om de vaak voorkomende sensoren in een schakeling te erkennen.
De student is in staat om het gedrag van de meest voorkomende sensoren in een schakeling te analyseren.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om eenvoudige gelijk- en wisselspanningsoefeningen op te lossen.
De student is in staat om het gedrag van de verschillende gekozen machines te kunnen analyseren in de (gevraagde) installatie.
De student is in staat om een gekozen machine te kunnen integreren in een nieuwe of bestaande installatie.
06. VERBETERING
De student kan een bestaande installatie (energetisch) verbeteren door een aangepaste keuze te maken van de behandelde machines.
De student kan verklaren hoe AC-motoren aangedreven kunnen worden via frequentie-omvormers.
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te doorgronden om de gevolgen van wijzigingen in deze keten te voorspellen.

Leerinhoud

gedrag van een weerstand, condensator en spoel op gelijkspanning;

oplossen van gemengde kringen;
rendement, verbruik en vermogen van gelijkstroomkringen berekenen;
magnetisme;
gedrag van een weerstand, condensator en spoel op wisselspanning;
vectorieel, goniometrisch en complex oplossen van gemengde wisselstroomkringen;
berekenen van actief, reactief en schijnbaar vermogen;
berekenen en verbeteren van de arbeidsfactor;
driefasige systemen.

werking van de gelijkstroommotor;
aansluitingen en aanloop van de gelijkstroommotor;
bouw van de gelijkstroommotor;
studie van de eenfasige transformator: werking, uitvoering en tests;
studie van de driefastige transformator: werking en uitvoering;
werking van de asynchrone en synchrone motor;
soorten en aanloop van de asynchrone en synchrone motor;
bouw en beveiliging van de asynchrone en synchrone motor;
onderhoud van motoren;
de energie-efficiënte motoren: classificatie en types;
werking en bouw van de stappenmotor;
werking en bouw van de servomotor;
opmerking: in alle onderdelen is er speciale aandacht voor het energetische aspect.
Verbeterde controle van motoren- met drives

Halfgeleiders en hun toepassingen
Frequentieregelaars
Kleine bijzondere motoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP-cursus Wetenschap en techniek: Elektriciteit Gelijkstroomtheorie;
AP-cursus Wetenschap en techniek: Elektriciteit Wisselstroomtheorie;

AP-cursus Wetenschap en techniek: Elektrische machines
AP-cursus Wetenschap en techniek: Aandrijvingen

Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen, PowerPointpresentaties en filmpjes via de digitale leeromgeving/internet.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges65,00 uren
Werktijd buiten de contacturen91,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Deze tussentijdse evaluatie wordt schriftelijk of digitaal afgenomen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Deze tussentijdse evaluatie wordt schriftelijk of digitaal afgenomen.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Deze tussentijdse evaluatie wordt schriftelijk of digitaal afgenomen.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Deze tussentijdse evaluatie wordt schriftelijk of digitaal afgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deze tussentijdse evaluatie wordt schriftelijk of digitaal afgenomen.

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat hoofdzakelijk uit oefeningen en toepassingen alsook enkele korte theoretische vragen.

Tijdens het jaar zijn er enkele momenten waarop een deel van de leerstof wordt getoetst voor een klein gedeelte van de punten.

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Info studenten ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.