Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Professionalisering 113022/2799/2223/1/59
Studiegids

Professionalisering 1

13022/2799/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Andere co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak worden bedrijfs- en beursbezoeken gepland, voorafgegaan door een inleiding op de campus. Dit vak werd immers bewust in het eerste jaar gepland, terwijl de energiekennis op dit moment nog relatief beperkt is. Het is de bedoeling de student kennis te laten maken met concrete, bestaande grote installaties, om hen meteen in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat.

Het drukt de student meteen in een boeiende en uitdagende realiteit, maar bovenal zal door de verschillende lectoren in de theorielessen dankbaar verwezen worden naar de bezochte installaties.

Beursbezoeken anderzijds dompelen de student onder in de state-of–the-art oplossingen die de industrie momenteel ter beschikking heeft en toont een beter beeld hoe de sector technologisch evolueert. Dankzij specifieke opdrachten kan de student een grote toegevoegde waarde halen uit deze beurs- en bedrijfsbezoeken.

Naast de bedrijfs- en beursbezoeken kunnen er ook eenvoudige energie gerelateerde opdrachten gevraagd worden.

Tijdens workshops worden basisvaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen ingeoefend.

Tot slot is het ook de bedoeling dat de student tijdens dit vak een professioneel netwerk opbouwt aan de hand van het bijwonen van netwerkevents, seminaries of congressen. De student zal hier zelf het initiatief moeten voor nemen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De studenten kunnen de relevante informatie nodig voor de opdrachten opzoeken en implementeren.
De student ontwikkelt een basiskennis van de beschikbare (energetische) processen in de industrie.
De student is in staat om op basis van één of meerdere energieverbruikers een eerste inschatting te maken van het energieverbruik en dit energieverbruik te analyseren.
10. TEAMPLAYER
De student kan individueel of met hulp van medeteamleden de opgegeven oefeningen uit verschillende vakgebieden oplossen.
Teamleden kunnen hun oplossingsmethode en leerstof voldoende verduidelijken aan de medestudenten, zodat ieder teamlid op begrijpbare wijze uitleg krijgt.
11. COMMUNICATIE
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professioneel rapport op te stellen.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
12. LEVENSLANG LEREN
Student leert inschatten in welke mate hij de geziene leerstof heeft verwerkt.
De student is in staat om aan de hand van metingen de eerste inschatting van het energieverbruik te optimaliseren en hieruit conclusies te trekken.
De student is in staat om op een beknopte en gestructureerde manier in het nederlands en het engels te rapporteren over de bezoeken en activiteiten die vallen onder het vak marktexploratie.

Leerinhoud

Beursbezoeken
Bedrijfsbezoeken
Congressen, netwerkevents en seminaries
Eenvoudige energie gerelateerde opdrachten
Infosessies

Tijdens workshops worden basisvaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen ingeoefend.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De informatie wordt ter beschikking gesteld via Digitap.

Cursussen opleiding energiemanagement.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00Op basis van de individueel ingediende verslagen en aanwezigheden.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het deelopleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

• De uitgewerkte rapporten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken tussen twee of meerdere studenten voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

• Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0 "nul" voor die opdracht. Een student die 2 keren ongewettigd afwezig is, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen. De momenten van verplichte aanwezigheid worden gemeld via Digitap.

• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

• Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

• Indien een student gewettigd afwezig is, zal hij een vervangopdracht moeten uitvoeren. De student neemt hiervoor tijdig contact op met de begeleidende lector. De student moet voor deze vervangopdracht de schriftelijk goedkeuring (via email) hebben van de begeleidende lector. Het niet indienen van een vervangopdracht resulteert in een nul voor deze opdracht.

• Laattijdig indienen van een rapport wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een rapport van een opdracht of vervangopdracht resulteert in een nul voor dit rapport.

• Gemiste contactmomenten kunnen niet ingehaald worden.

• Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelopleidingsonderdeel. Behaalde cijfer op dit deelopleidingsonderdeel van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.