Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Taal 235057/2799/2223/1/21
Studiegids

Taal 2

35057/2799/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student is in staat om technische teksten (Europees referentieniveau B2) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
De student kan de woordenschat en de basisgrammatica (Europees referentieniveau B1) actief gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.

Leerinhoud

  • Vaktechnische Engelstalige woordenschat, instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen en interpreteren;
  • een Engelstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp kunnen samenvatten;
  • Engels in een werkomgeving begrijpen en de inhoud van conversaties weergeven;
  • een Engelse presentatie geven en debatteren over een vakgerelateerd onderwerp;
  • Taal 2 (Engels) is een uitdieping van Taal 1 (Engels).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • AP-cursus op Digitap, auteur: Katelijn De Naeyer;
  • online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform);
  • aanvullend lesmateriaal (o.a. actuele teksten) op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00De 25% PE (vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken) blijft behouden en wordt overgenomen in tweede zittijd.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Voor het gedeelte permanente evaluatie (o.a. presentaties) geldt verplichte aanwezigheid.

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk examen wordt de Engelse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de Leerinhoud.

Voor de permanente evaluatie is geen inhaalexamen mogelijk.

Afwezigheid bij permanente evaluatie: OLOD met deadlines i.v.m. indienen van opdrachten, deelname aan (tussentijdse) evaluaties, deelname aan taalactiviteiten etc.

Laattijdig indienen van een deelevaluatie (=opdracht, etc.) en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een nul score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie. De student die wettig afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid, met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be/reglementen) van het desbetreffende departement.

(*) De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht/presentatie niet binnen de voorziene deadline kan inleveren/voordragen, volgt de hierna volgende procedure:

De student heeft zijn afwezigheid binnen de twee kalenderdagen na het gemiste evaluatiemoment (= indienen opdracht, tussentijdse toets, taalactiviteit, etc.) meegedeeld aan de betrokken lector.
De student bezorgt, voor aanvang van het inhaalexamen, het origineel medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie aan het secretariaat van zijn campus en een kopie aan de lector.
Evaluatiemomenten die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalexamen om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.