Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Ondernemerschap25394/2799/2223/1/18
Studiegids

Ondernemerschap

25394/2799/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert in dit opleidingsonderdeel meer over de concrete werking van bedrijven en je zal instaat zijn om in te zien of ondernemen iets voor jou is.

De 10 geboden van het ondernemerschap, starten als zelfstandige, een financieel/business plan opstellen..... het komt allemaal aan bod om je wegwijs te maken in de ondernemerswereld en je ondernemingszin aan te wakkeren.

Naast een aantal macro-economische aspecten (arbeidsverdeling, globalisering, beroepsethiek) wordt ingezoomd op structuren om een (productie-)bedrijf efficiënt te organiseren.

Een bedrijf kan slechts aangestuurd worden door competente teams van medewerkers. Een aantal modellen van gedragstypologie, leiderschap en aspecten van strategisch management komen hierbij aan bod. Verder leer je ook hoe de ideale mix van een productieproces kan georganiseerd worden om een maximale opbrengst te bekomen. Hierbij kijken we ook naar kwaliteitsmodellen, productieprocessen, lean production,...

Ook financiële aspecten en kwaliteitssystemen voor de bedrijfsvoering komen aan bod. Balansanalyse en investeringsbeslissingen worden uitvoerig behandeld waardoor de student in staat moet zijn om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen inschatten.OLR-Leerdoelen (lijst)

05. EXPLOITATIE
De student kan het verband opsommen/beschrijven tussen de verschillende onderdelen/afdelingen in een bedrijf (incl. de relatie met de omgeving)
De student kan belangrijke operationele optimalisatietechnieken toepassen binnen een gegeven bedrijfscontext.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan op een reflexieve manier zijn/haar toekomstige rol als professional (ethiek) binnen een gegeven organisatie voorspellen.

Leerinhoud

- omgevingsfactoren en organisaties (arbeid, globalisering, beroepsethiek, normen en waarden, competente organisatievormen, veiligheid);

- management en leiderschap (leerproces, leiderschap, motivering van medewerkers, strategisch management van organisaties);

- starten als ondernemer of als zelfstandige

- business plan, financieel plan,

- alternatieve financiering,... 

- productieprocessen en bedrijfsplanning (stuk-, serie- en celproductievomen, bedrijfsplanning, lean production technieken);

- systeembeschikbaarheid en risicobeheer (onderhoud, MTBF, OEE, Product Lifecycle Management, KPI's, risicoanalyses, SLA);

- kwaliteitsmodellen (EFQM, ISO9000, QS9000, ISO14001);

- balansanalyse, resultatenrekening

- liquiditeits-/solvabilteitsratio's, rendement van een onderneming,

- Investeringsanalyse voor een onderneming

- daarnaast geven we ook nog enkele inspirerende sessies om de ondernemingszin aan te wakkeren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP Cursus Ondernemerschap - Bart Vanbrabant - 2022

Economie, wat doe je ermee? - Karolien Van Riel - Owl Press - 1ste editie;

• Lesnota's en Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;

• Voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen of schriftelijk indien het om technische redenen noodzakelijk is
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen of schriftelijk indien het om technische redenen noodzakelijk is

Toetsing (tekst)

Bij veelvoudige fouten op het Nederlandse taalgebruik (in het bijzonder spelling en zinsbouw) brengen we twee punten (10%) in mindering op de totaalscore van het examen.
Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden. 

Gastsessies:
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) binnen dit OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie