Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Brand & explosie21048/2800/2223/1/75
Studiegids

Brand & explosie

21048/2800/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Hermans Geert, Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Brand is een uitgelezen vertrekpunt om een breed onderwerp als veiligheid te exploreren. Tegelijk is brand misschien wel het meest democratische risico ooit. Brand is het ergste wat een organisatie kan overkomen en elke veiligheidsdeskundige wordt hiermee geconfronteerd. Er wordt vertrokken van de beïnvloedende factoren bij het onstaan van brand en explosie en wat de gevolgen kunnen zijn voor mens en organisatie. Inzicht in de verschillende brandpreventie-maatregelen en brandbestrijdingstechnieken laten toe om mensen en infrastructuur in een organisatie te beschermen tegen dit risico.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de oorzaken, het verloop, de kenmerken en gevolgen van brand en explosie.
De student interpreteert de regelgeving en de technische achtergrond m.b.t. actieve en passieve brandpreventie.
De student past de verschillende principes van brandpreventie en brandbestrijding toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende wetgeving en consulteert hiertoe de geschikte bronnen.
De student legt de wetgeving m.b.t. brand en explosie uit
operationaliseren
De student gebruikt de courante kleine blusmiddelen, blust een beginnende brand en bestrijdt een kleine kamerbrand in team (via praktijk blusoefeningen).
De student interpreteert de brandnormen en past deze toe.
De student kiest de meest effectieve brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen en werkt gepaste organisatorische maatregelen uit.
De student verklaart hoe brand en explosie kunnen worden voorkomen en bestreden.
De student verleent advies omtrent gebruik van materialen en compartimentering van gebouwen.

Leerinhoud

1. Brand & explosie | introductie
•ontstaan en verloop
•soorten, kenmerken, indeling & karakteristieken
•gevolgen voor mens, infrastructuur, organisatie, milieu, …
•voorbeelden en statistieken
•bouwmaterialen

2. Wetgeving, uitvoeringsbesluiten en normen 
Welzijnswet, ARAB, CODEX, Basisnormen bijlagen 1 tem 6, AREI 


3. Brandpreventie
•principes van brandpreventie
•wetgeving brandpreventie
•ATEX-richtlijnen
•reactie bij brand & weerstand tegen brand
•detectie, melding, waarschuwing & alarm
•organisatie van brandpreventie
•compartimentering
•vuurvergunning
•rookwarmteafvoer en rookkoepels

4. Brandbestrijding
•principes van brandbestrijding
•wetgeving brandbestrijding
•interne & externe brandweerdiensten
•blusmiddelen & blussystemen
•voorzieningen voor brandweer
•organisatie van brandbestrijding

5. Evacuatieplannen en -noodplanning 
•wetgeving
•signalisatie
•organisatie evacuatieoefeningen en evaluatie van evalueren
noodplanning

6. Opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen

7. Exlosieveiligheid en -beveiliging: explosieveiligheidsdocument, zonering, ATEX en beveiliging

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Cursus brand en explosie 
• De wet, ARAB en Codex over het welzijn op het werk 
• De powerpoint presentaties over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.


Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)

 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).
  Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
  De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.