Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veilig gedrag en cultuur21066/2800/2223/1/08
Studiegids

Veilig gedrag en cultuur

21066/2800/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Machiels Matthieu
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onveiligheid en de gevolgen ervan is de bestaansreden voor alle veiligheidsinitiatieven.

De student leert de meest courante gevaren (h)erkennen en tegelijk de juiste terminologie gebruiken.

De student begint de wereld door een veiligheidsbril (en breder: Welzijnsbril) te zien. Zo gaat de student beseffen dat veiligheid geen exacte wetenschap is en dat niet alleen technologie, maar vooral "mensen" de mate van veiligheid bepalen.

Via de ‘softe’ wetenschappen verwerft de student inzicht in deze dynamiek en leert de student in functie daarvan te handelen als een goede veiligheidsdeskundige en “good housekeeping” in de praktijk om te zetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student legt de communicatie- en organisatiestrategie├źn die veiligheidsdenken kunnen bevorderen uit.
levenslang leren
De student beschrijft de psychologische en arbeidssociologische aspecten die bepalend zijn voor preventieve gedragsveranderingen en veilig gedrag in een steeds veranderende context.
operationaliseren
De student herkent en benoemt de courante gevaren van onveilig gedrag en gebruikt daarbij de correcte terminologie en definities.
De student verklaart de karakteristieken van gevaar en risico, en het onderscheid en verband tussen gevaar en risico.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de begrippen integriteit en beroepsethiek en motiveert passende handelingen volgens de deontologie van een goede veiligheidsdeskundige.
voorbeeldfunctie
De student handelt binnen het veiligheidskader van de organisatie

Leerinhoud

De cursus omvat:

 • De denkrichtingen van Keuning & Eppink
 • De mens als sleutelfactor in Veilig gedrag en cultuur
 • De klimaatelementen van de cultuur in de onderneming
 • Van een bedrijfscultuur naar een Veiligheidscultuur
 • Gevaren en Risico's: soorten en definities
 • Basispsychologie: inleiding
 • Basispsychologie: metaprogramma's en change management
 • Human Performance en Veilig Gedrag
 • Human Performance Tools (HPT)
 • Intermediair leidinggeven binnen Integrale Veiligheid
 • Een inleiding op Integrale Veiligheid en ethiek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor het examen dient de student te kennen:
 • de cursus "Veilig gedrag en cultuur"
 • de powerpoint presentaties (al dan niet met bijkomende informatie)  en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken: dit wordt digitaal aangeboden aan de student

Indien een gastspreker een les doceert, behoort dit tot de te kennen leerstof.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.
 • Het certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.
 • Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)


 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).
  Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
  De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituati
 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.