Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Welzijnsbeleid21069/2800/2223/1/13
Studiegids

Welzijnsbeleid

21069/2800/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Losse veiligheidsmaatregelen volstaan niet. Alle activiteiten om het welzijn te waarborgen en te verbeteren moeten een geheel vormen en tegelijk deel uitmaken van een geïntegreerd beleid van een organisatie: het welzijnsbeleid.
Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor een degelijk welzijnsbeleid. Waaruit bestaat het welzijnsbeleid? Wat vraagt de wetgever? Hoe een welzijnsbeleid creëren? Je leert wat een veiligheids- en milieudeskundige nodig heeft om in dit proces een bepalende rol te spelen, ook binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student zoekt en implementeert de gepaste welzijnswetgeving.
communicatie
De student legt het belang van een dynamisch risicobeheersingssysteem en de plaats die het inneemt in een degelijk welzijnsbeleid uit.
levenslang leren
De student stelt een globaal opleidings- en vormingsplan op met betrekking tot welzijn op het werk.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de rollen en taken van alle interne en externe actoren in een dynamisch risicobeheersingssysteem en en beschrijft op welke manier deze rollen en taken kunnen uitgevoerd worden .
De student beschrijft hoe arbeidsongevallen moeten worden aangepakt in een organisatie en beschrijft de te ondernemen stappen om dit in een organisatie uit te voeren.

Leerinhoud

1) dynamisch risicobeheersingssysteem
•grondslagen & principes
•rollen & taken van de interne & externe actoren
•planning
•integratie in de (bedrijfs)organisatie
•praktische uitvoering

2) arbeidsongevallenanalyse en beroepsziekten
•doel, aanpak & succescriteria
•rollen & taken van PA en hiërarchische lijn
•definitie, methoden & procedures
•analyse, opmaken van omstandig verslag bij ernstige arbeidsongevallen
•administratie, arbeidsongevallenverzekering
inleiding tot beroepsziekten: procedures en soorten

3) sociale partners
•werkgevers- en werknemersorganisaties

•rollen en taken in preventiebeleid en arbeidsbeleid, comité PBW, ondernemingsraad

•belang van interne en externe communicatie

sociale verkiezingen

4) opleiding & vorming
•vormingsbeleid inzake preventie en bescherming
•organisatie van vorming & opleiding
•opleidingsvormen & -methoden

5) psychosociale aspecten op het werk

6) alcohol- en drugbeleid op het werk

7) werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers

8) basisprincipes aangaande ergonomie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Welzijnsbeleid
 • de wet en codex over welzijn op het werk
 • de in de les gebruikte PowerPoints worden op digitaal platform ter beschikking gesteld en eventueel opgenomen lessen in Teams.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.
 • Het certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.

 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD. Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.
 • De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

  De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
  De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
  De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

  Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.