Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Beheersystemen21046/2800/2223/1/07
Studiegids

Beheersystemen

21046/2800/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Cauwelaert Karlien, Wera Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

  • Bedrijfseconomische en beheerfacetten van de onderneming worden uitgewerkt.
  • Inhoudelijke facetten en achtergronden bij het hanteren van milieu-instrumenten: fysieke regulering economische instrumenten komen aan bod.
  • Subsidiemogelijkheden (steun voor R&D-activiteiten en economische expansiesteun) worden behandeld.
  • Basiscomponenten van de zorgsystemen (kwaliteitszorg, bedrijfsinterne milieuzorg, veiligheidsmanagementsysteem) en afbakening van verantwoordelijkheden worden toegelicht.
  • Het opstarten van een beheersysteem (milieuzorgsysteem, kwalitietszorgsysteem, veiligheidsmanagementsysteem, ...) wordt toegelicht
  • Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de verschillende beheersystemen toegelicht en worden de verschillende principes uitgewerkt. Dit gebeurt in de gebieden welzijn, veiligheid, milieu, kwaliteit en productie.
  • De verschillende principes van auditing komen aan bod. De toepassing van de beheersystemen en de wijze van controle ervan worden toegelicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student raadpleegt en interpreteert gegevensbestanden en informatiebronnen betreffende verschillende internationale beheersystemen.
communicatie
De student beschrijft de communicatietechnieken van de onderneming bij risico's of hinder en past deze toe.
kwaliteitszorg
De student beoordeelt de conformiteit tussen beheersvoorschriften en genomen acties.
De student beschrijft de aspecten van een goed zorgsysteem (kwaliteitszorgsysteem, milieubeheerssysteem, veiligheidsmanagementsysteem, energiezorgsysteem) van een organisatie.
De student beschrijft de verschillende documenten van beheersystemen.
De student verklaart diverse methodes en strategie├źn om audits uit te voeren.
operationaliseren
De student implementeert basiskennis van kwaliteits-, milieu- en veiligheidszorgsystemen in het bedrijfsbeleid.
projectmanagement
De student beoordeelt een investeringsproject.
De student verklaart de verschillende internationale beheer- en auditsystemen en past deze toe.
veiligheidsmanagement
De student stelt aan de hand van een beheerssysteem beleidsmatige doelen voor.

Leerinhoud

Beheersystemen

     Begrip

    HLS

   

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001

Kwaliteitszorgsystemen in de praktijk (BRC, HACCP, IFS, ...)

Bedrijfsinterne Milieuzorg 

  Definities Vlarem II

  Wat is bedrijfsinterne Milieuzorg

  Situering aspecten bedrijfsinterne milieuzorg t.a.v. taken milieucoördinator

  Het bedrijf en zijn stakeholders

  Decreet bedrijfsinterne milieuzorg

 

Milieumanagementsystemen

     Milieumanagementsysteem algemeen

     EMAS en de decretaal verplichte milieuaudit

     ISO 14001

     Vergelijking EMAS – ISO14001


Veiligheidsmanagementsystemen

    Waarom is een veiligheidsmanagementsysteem zinvol ? 

     ISO 45001Integratie van de managementsystemen

 

Energiemanagementsystemen     

    Woord vooraf

    Inleiding tot ISO 500001

    Onderwerp en toepassingsgebied van de ISO 50001

    Normatieve wijzigingen

    Termen en definities

    Eisen voor het energiemanagementsysteem

    Energie-audit en energy-serviceMilieueconomie

Inleiding 

Situering van de milieueconomie

Rationeel handelen: privé en publiek

Het meten van de schadekosten

Internaliseren van externe milieukosten

Milieugerelateerde investeringen

Milieu-aandachtspunten m.b.t. de jaarrekening (inzonderheid. de balans)

Milieusubsidies


Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Beheersystemen
  • PowerPoint presentatie, normen, oefeningen via digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen45,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van certificaat Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.