Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Natuurkunde24245/2800/2223/1/36
Studiegids

Natuurkunde

24245/2800/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basiswetten van de natuurkunde worden uitgelegd aan de hand van toepassingen uit een industriële omgeving. Via wisselwerking tussen de natuurwetten en de technologische ontwikkelingen worden de afgeleide grootheden zoals kracht, arbeid , vermogen, energie uitgelegd.
De theoretische stromingsleer wordt verder uitgediept in de centrifugaalpomp met zijn karakteristieken als toepassing.
Warmteleer wordt bestudeerd als basis tot warmte-overdracht, faseveranderingen en thermodynamica (inleidend). Dit is de basis voor verdere studie van energie en klimaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student analyseert zelfstandig eenvoudige probleemsituaties.
conceptueel denken
De student past de basisgrootheden van de natuurkunde toe via de natuurwetten.
De student past de basisprincipes van warmteleer, stromingsleer toe.
operationaliseren
De student verklaart de principes van warmteleer en stromingsleer door middel van eenvoudige oefeningen en vraagstukken in de cursus.
De student legt het verband met gevaren en (on)gezonde werkomstandigheden.

Leerinhoud

•Grootheden en eenheden
•Eigenschappen van vloeistoffen en gassen
•Stromingsmechanica
•De leidingkarakteristiek voor centrifugaalpompen 
•Vochtige lucht 
•Warmteleer

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 51,05
  • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Cursus Natuurkunde

Tabellenboek voor Metaaltechniek; W. De Clippeleer - B. Wellekens.; uitgeverij Plantyn
• De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen en oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen en oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Indien de situatie vereist (bv. corona maatregelen) kan dit opleidingsonderdeel worden opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.
Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Gastsessies en externe activiteiten

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Oefensessies zijn verplicht te volgen.
Een student die meer dan 1 keer onwettig afwezig is tijdens de oefensessies, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
Code 'F' wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen worden verworven en geëvalueerd binnen de vooropgestelde onderwijssetting

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.



De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie