Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Arbeidsmiddelen & machines26579/2800/2223/1/46
Studiegids

Arbeidsmiddelen & machines

26579/2800/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden arbeidsmiddelen, machines en productie-uitrusting bestudeerd. De wettelijke voorschriften in verband met het gebruik van machines wordt toegelicht (arbeidsmiddelenrichtlijn, codex, EU richtlijnen).
Om een product te produceren is er naast de mens, arbeidsmiddelen en machine ook nog een installatie nodig. De grondstoffen of afgewerkte producten moeten ook (intern) getransporteerd worden. De verschillende hijs- en hefwerktuigen, kranen, heftrucks,… en de gevaren ervan worden onder de loep genomen. Binnen een bedrijf dienen ook vaak wettelijke keuringen door een externe dienst voor technische controle of kortweg (EDTC) te worden uitgevoerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student signaleert tekorten op het vlak van veiligheid aan machines met behulp van de machinerichtlijn.
conceptueel denken
De student herkent en dedecteert gevaarsituaties bij machines en installaties.
De student verklaart de basis van de arbeidsmiddelen- en machinerichtlijn, het lokale en internationale wettelijk kader en de specifieke onderdelen ervan.
levenslang leren
De student duidt de immer evoluerende wetgeving in een lokale en internationale context en consulteert de geschikte bronnen.
projectmanagement
De student stelt een intern transportplan mee op.
veiligheidsmanagement
De student zoekt voor verschillende werkomgevingen een lijst van verplichte wettelijke keuringen op.

Leerinhoud

1) Arbeidsmiddelen en de gevaren
• Handgereedschappen (hamer, beitel, …)
• Arbeidsmiddelenrichtlijn

2) Machines en de gevaren
•Machine - definitie
•Machinerichtlijn

3) Elektrisch gevoede installaties en de gevaren
•Elektrische gevaren
•Laagspanningsrichtlijn

4) Bijzondere richtlijnen
•EMC (elektromagnetische bescherming)
•PED (druk)
•ATEX (brand- en explosie)

5) Intern transport
•Hef- en hijstoestellen
•Liften
•Heftrucks
•Kranen en hoogtewerkers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Arbeidsmiddelen en machines
 • Powerpoint presentaties worden elektronisch ter beschikking gesteld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen71,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deels gesloten boek met kennisvragen, deels open boek met oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deels gesloten boek met kennisvragen, deels open boek met oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)
 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).

 • Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
  De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.