Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Inleiding in welzijn en veiligheid26584/2800/2223/1/22
Studiegids

Inleiding in welzijn en veiligheid

26584/2800/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
 • Gaststudenten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Vermaete Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een veiligheidscultuur maakt in een organisatie en in de maatschappij het verschil tussen echte veiligheid en ‘papieren’ veiligheid. Via een introductie tot de relevante wetgeving inzake "Welzijn op het Werk" en de vraag welke plaats dit inneemt in ons rechtssysteem, onderzoek je het “wie, wat, hoe en waarom” van "Welzijn" op de arbeidsvloer. De inzichten die je zo verwerft vormen de basis voor alles wat volgt in jouw opleiding tot veiligheids- en milieudeskundige.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student situeert alle aspecten van veiligheid en welzijn binnen een ruim historisch, juridisch en wetgevend kader
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende wetgeving en consulteert de geschikte bronnen.
operationaliseren
De student gebruikt de structuur van de Codex en de Wet op het welzijn op correcte wijze bij het uitvoeren van opzoekingen.
De student herkent en schat de kenmerken van een veiligheidscultuur in.
De student interpreteert wetteksten uit Codex of Wet op het welzijn en past ze toe.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de beginselen van preventie en bescherming en de actoren in verband met welzijn op het werk
De student verklaart de contexten en motieven die aan de basis liggen van veiligheid en welzijn in onze huidige maatschappij

Leerinhoud

In 14 modules en diverse hoofdstukken worden behandeld:

 • Motieven voor welzijn op het werk
 • Belangrijke veiligheidsbegrippen en hun definities
 • Historiek van de veiligheidswetgeving
 • Europese veiligheidswetgeving
 • Belgische veiligheidswetgeving: wet welzijn en codex over het welzijn op het werk (de basis voor elke preventieadviseur)
 • Andere veiligheidswetgeving
 • Normen en hun belang
 • De interne actoren in een organisatie voor haar preventiebeleid, rollen, taken & verantwoordelijkheden
 • De externe actoren van een organisatie voor haar preventiebeleid
 • Interprofessionele instanties worden kort toegelicht
 • De preventiehiërarchie
 • Recht: juridische begrippen, soorten wetgeving en recht, relatie m.b.t. Veiligheid en Welzijn
 • Korte toelichting m.b.t. tot de rol van bewakings- & beveiligingsdienstenStudiematerialen (tekst): Verplicht

De studiematerialen worden via het digitaal leerplatform Digitap aangeboden:

 • Wet en Codex over het Welzijn op het werk
 • ARAB
 • Andere relevante wetgeving
 • Cursustekst
 • Presentaties van de behandelde leerstof tijdens de lessen
 • Figuren en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken heen

 Indien een gastspreker een les doceert, behoort dit tot de te kennen leerstof.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Leren werken met de "Sentral" toepassing via de databanken van de AP hogeschool

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt schriftelijk digitaal afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt schriftelijk digitaal afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het examen is een schriftelijke, digitale kennistoets. De examenvragen bevragen de algemene kennis van de leerstof in de vorm van invul- en meerkeuzevragen.

 • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B.
 • De certificaten Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid

 • Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)

 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).
  Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
 • De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.