Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Risicobeheersing26585/2800/2223/1/56
Studiegids

Risicobeheersing

26585/2800/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Machiels Matthieu
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel zet je een eerste stap naar het aanpakken van (on)veiligheid. Gevaren worden concreet en meetbaar.
Je leert actief observeren. Je leert gevaren herkennen en opsporen en je gaat risico’s analyseren, inschatten en evalueren. Je maakt kennis met verschillende analysetechnieken, leert ze toepassen, leert omgaan met de verkregen resultaten en weet uiteindelijk gepaste (preventieve) maatregelen voor te stellen. Je gaat met andere woorden risico’s beheersen op een systematische manier. Tenslotte volgt een introductie in gelijkaardige technieken voor het beheersen van andere kritische prestatie-indicatoren, zoals: kwaliteit, milieu, (lever)betrouw­baar­heid, efficiëntie en productiviteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft en gebruikt de belangrijkste technieken voor werkpost- & werkplaatsanalyse en procesanalyse.
De student identificeert, analyseert, maakt inschattingen en evalueert elementaire risico's, dit met behulp van de meest courante methodes en technieken.
levenslang leren
De student beschrijft de principes en de systematiek van risicobeheersing en hanteert de correcte terminologie en past deze toe in steeds wijzigende context.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft beheersystemen inzake milieu, kwaliteit,...en beschrijft de toepassing ervan in het bedrijfsbeheer.
De student kan beschrijven hoe actief te observeren en maakt hierbij gebruik van enkele veel gebruikte methoden, die doelgericht worden ingezet.
De student vertaalt de verkregen resultaten naar zinvolle, haalbare en doelgerichte preventie- en beschermingsmaatregelen.
voorbeeldfunctie
De student beschrijft hoe er dient gehandeld te worden binnen het veiligheidskader van de organisatie

Leerinhoud

1) Risicobeheersing | introductie
•terminologie
•principes en beleid
•verschillende benaderingen

2) Risicobeheersingsystemen
•risico-opsporing (identificatie)
•risicobepaling en diverse risicoanalysetechnieken
•risico-inschatting
•risico-evaluatietechnieken 
•normen

•audits 

3) Arbeidsanalyse
•werkpost- en taakrisicoanalyse / werkplaatsanalyse / risicoanalyse- en evaluatietechnieken
•procesanalyse
•observeren

4) Procesveiligheid

5) 5S-methode

6) Risicoanalyse en -evaluatietechnieken voor ergonomie 

7) Risicoanalyse en -evaluatietechnieken voor brandrisico's 

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Cursus Risicobeheersing

• De in de les gebruikte PowerPoints worden op het digitaal platform ter beschikking gesteld en eventueel opgenomen lessen via Teams.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II en Milieucoördinator niveau B.
 • De certificaten Preventieadviseur niveau II en Milieucoördinator niveau B zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid  en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.
 • Als de student afwezig is op het examen resulteert dit in een nul op het examen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen (cfr. OER art. 15.6)
 • Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, opleidingen, …).
  Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van het eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).
  De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
  (*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
      De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
      De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

 • Gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald