Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Persoonlijke ontwikkeling - 226612/2800/2223/1/04
Studiegids

Persoonlijke ontwikkeling - 2

26612/2800/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hermans Geert, Machiels Matthieu, Stevens Wendy, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wera Sandra, Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast vakkennis en praktijkervaring moet je als veiligheids- en milieudeskundige stevig in je schoenen staan. Het gaat bij veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in eerste plaats over mensen. Een goede veiligheidsdeskundige beschikt over de juiste ingesteldheid, attitudes en sociale en professionele vaardigheden om samen met anderen een veiligheidsbeleid en –cultuur te realiseren.
Als veiligheids- en milieudeskundige dien je de juiste informatiebronnen te leren gebruiken.
We begeleiden jou om zelf op zoek te gaan naar jouw talenten en competenties.
In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op praktijk.
Bij elk bedrijfsbezoek krijg je een extra opdracht. Deze opdracht werk je in groep of zelfstandig uit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student presenteert op professionele wijze voor een publiek.
De student communiceert professioneel, zowel schriftelijk als mondeling, in een zakelijke context.
conceptueel denken
De student rapporteert de resultaten van de opdrachten op passende wijze.
levenslang leren
De student suggereert voorstellen en een kritische aanpak om zijn eigen talenten verder te ontwikkelen.
netwerking
De student beschrijft het belang van netwerken en levenslang leren en stuurt het eigen leerproces.
De student beschrijft na de verschillende bedrijfsbezoeken dat hij de geschikte informatie heeft gevonden en hoe hij de juiste personen heeft gecontacteerd.
operationaliseren
De student stelt een projectdataboek op op basis van de technieken om een paper of eindwerk schrijven.
projectmanagement
De student past de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een projectmatige wijze toe in lab-, studie- en praktijkopdrachten.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate manier een opdracht voor een jury.
teamplayer
De student functioneert zelfstandig en in groep.
De student reflecteert kritisch over de eigen ervaringen en het functioneren in groep, kan hieruit zinvolle conclusies trekken en vervolgens het leerproces en het functioneren van zichzelf en de groep overeenkomstig bijsturen.
veiligheidsmanagement
De student formuleert passende reacties m.b.t. de problematiek van de psychosociale belasting.
De student past de - voor een veiligheids- en milieudeskundige - gevorderde vaardigheden toe, zoals: coachen, motiveren, overtuigen, instructies geven en opleiden, constructief toe, en dit om conflicten te vermijden of op te lossen.
voorbeeldfunctie
De student leeft de gemaakte afspraken en instructies gepast na.

Leerinhoud

Persoonlijke ontwikkeling
    persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
    (zelf)reflectie & zelfsturing 

Praktijk
    Locatie- & bedrijfsbezoeken
    Presentatietechnieken (Nederlands en Engels)

Kleine studie- en praktijkopdrachten m.b.t. de reeds verworven kennis en in functie van het oefenen van communicatietechnieken en persoonlijke vaardigheden. De opdrachten en oefeningen zijn onder meer een toolboxmeeting uitvoeren, een HAZOP-studie, een omstandig verslag schrijven, een audit uitvoeren, een ongevalsaangifte uitvoeren en een rollenspel aangaande de werking van het comité PBW. 

Workshops, onder meer paper schrijven.

Praktijkopdracht "Kleine blusmiddelen" op campus Vesta

Sollicitatietraining

Internationale studiereis (steeds onder voorbehoud)


Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Opdrachtfiches voor oefeningen, deze kunnen ook elektronisch ter beschikking worden gesteld
•Handleiding verslagen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00Evaluatie gekoppeld aan de "Internationale studiereis".
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Tweede examenkans voor dit deelexamen is onder strikte voorwaarden mogelijk door deel te nemen aan een "Internationale summerschool" (Conris of andere).
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen (POP sessies). Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen (Opleiding Kleine blusmiddelen - Campus Vesta). Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

• Permanente evaluatie (POP-sessies, bedrijfsbezoeken, studiereis,ed) met verplichte aanwezigheid.

POP sessies
• Een student die meer dan 2 keer afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
• Bij elke afwezigheid behaalt de student een “0” score op de desbetreffende opdracht.

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Opleiding Kleine blusmiddelen (Campus Vesta)

De externe praktijkopdracht Brand kleine blusmiddelen is een verplichte activiteit binnen het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling - 2. Wie niet deelneemt krijgt een code 'F' van 'Fail' op zijn rapport en zal het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling - 2 terug moeten hernemen in het daarop volgende academiejaar. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 14.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de externe praktijkopleiding brand, kan, mits goedkeuring van het opleidingshoofd, aansluiten bij de eerst volgende praktijksessie mits hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
- De student heeft zijn afwezigheid binnen de 2 kalenderdagen na het gemiste deelexamen meegedeeld aan de betrokken lector.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid waarvoor hij een inhaalsessie wil aanvragen, met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling nr. 44 of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.
Indien inhalen niet mogelijk is, (afhankelijk van het opleidingscentra) zal het deelcijfer van de permanente evaluatie (10/20 of meer) overgedragen worden naar het eerstvolgende academiejaar.

De externe praktijkopdracht Brand kleine blusmiddelen moet dan hernomen worden in het eerst volgende academiejaar.

Internationale studiereis (onder voorbehoud)
De Internationale studiereis is een verplichte activiteit binnen het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling - 2. Wie niet deelneemt krijgt een code 'F' van 'Fail' op zijn rapport en zal het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling - 2 terug moeten hernemen in het daarop volgende academiejaar. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 14.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de Internationale studiereis, kan, mits goedkeuring van het opleidingshoofd, dit "deelexamen" in 2de zit afleggen door deel te namen aan een Internationale summerschool, mits hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
- De student heeft zijn afwezigheid op de studiereis op tijd meegedeeld aan het opleidingshoofd. (VOOR de start van de studiereis)
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid waardoor hij niet kan deelnemen aan de studiereis, met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling nr. 44 of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.
Indien inhalen niet mogelijk is, zal het deelcijfer van de permanente evaluatie (10/20 of meer) overgedragen worden naar het eerstvolgende academiejaar.
De Internationale studiereis moet dan hernomen worden in het eerst volgende academiejaar.