Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationaal project26624/2800/2223/1/24
Studiegids

Internationaal project

26624/2800/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektromechanica als Internationaal project
  • Bachelor in het energiemanagement als Internationaal project
  • International programmes Industry and Environment als Internationaal project
  • International programmes Industry and Environment als International Project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Hermans Geert, Machiels Matthieu, Stevens Wendy, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wens Inge, Wera Sandra
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Projectcluster Integrale Veiligheid.

Korte omschrijving

In het internationaal project krijgen de studenten een on-site project voorgeschoteld. De teams zijn samengesteld uit AP-studenten en internationale studenten. Er wordt gewerkt rond een opdracht die door het werkveld wordt aangeleverd en deels ook begeleid en geëvalueerd.

Het zijn altijd complexe opdrachten waarvoor diverse kenniscomponenten op een inventieve wijze zullen moeten aangewend worden om te komen tot een bevredigend en werkend 'implementeerbaar' resultaat.

We nodigen voor dit opleidingsonderdeel ook internationale deelnemers uit. Die studenten mixen we onder de eigen AP- studenten van de opleiding Integrale Veiligheid.

Via dit onderdeel van projectmatig onderwijs mikken we met onze studenten specifiek naar:

o Het verwerven van generieke en beroepsspecifieke competenties met de focus op projectmanagement vaardigheden, communicatie vaardigheden en sociale vaardigheden;
o Leren werken in een omgeving die heel nauw aansluit op de beroepsrealiteit;
o Voorbereiding op de komende stage- en bachelorproef periode;
o Verbanden kunnen leggen tussen de diverse vakdisciplines uit het curriculum om tot een resultaatgerichte oplossing te komen;
o In een multidisciplinair en internationaal samengesteld teamverband, probleemoplossend leren samenwerken met beperkte middelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt de specifieke bedrijfsopdracht, analyseert ze op een kritische manier.
communicatie
De student rapporteert over relevante (inter-)nationale literatuur m.b.t. het onderwerp.
conceptueel denken
De student stelt een vlot leesbaar technisch rapport op in correct Nederlands en Engels en documenteert/illustreert dit met tekeningen, foto's, enz.
kwaliteitszorg
De student reflecteert over de behaalde resultaten en formuleert verbeterdoelen.
operationaliseren
De student formuleert als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing en werkt deze uit.
projectmanagement
De student werkt in teamverband aan een gemeenschappelijk project.
stressbestendigheid
De student presenteert op een adequate manier het project.
teamplayer
De student integreert en past in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen toe met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
veiligheidsmanagement
De student formuleert eigen deelopdrachten en brengt deze tot een goed einde.

Leerinhoud

• De student leert de verschillende opleidingsonderdelen, waarin hij zich gedurende zijn opleiding heeft bekwaamd, toe te passen op concrete problemen.
• De student leert om zich te verdiepen in onderwerpen, die niet in detail zijn uitgewerkt in de voorbije
opleidingsonderdelen, door gebruik te maken van het internet, de elektronische databanken, de EN- of ISO-normeringen, edm.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle informatie die eventueel door het extern bedrijf of  de externe dienst wordt vrijgegeven.
• Handleidingen, catalogi, software, elektronische databanken, internet: maw alle informatiebronnen die aangewend kunnen en mogen worden om de gevraagde projecten tot een goed einde te brengen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren51,00 uren
Werkplekleren en/of stage27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De punten van de presentatie zijn de basis voor beoordeling. Deze worden verwerkt samen met de rekenfactoren projectmethodologie en PEER-assessment. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Praktisch: Er wordt voor iedere bedrijfsopdracht een jury samengesteld, bestaande uit minstens 1 lector en 1 of meerdere bedrijfsmensen. Iedere groep krijgt ongeveer 45 min. om het werk voor te stellen.

Geen inhaalexamen mogelijk.

Aanwezigheid is verplicht.
Elke afwezigheid zal door de groepsleider (op de dag van de afwezigheid) gemeld worden aan de projecteigenaar.
De student die meer dan 1 keer onwettig afwezig wordt gemeld door de groepsleider aan de projecteigenaar (begeleidende lector) krijgt een "0" voor het Internationaal Project.

Laattijdig indienen van het projectdataboek resulteert in een "0" voor de gehele groep.

Onwettige afwezigheid tijdens de presentatie van het Internationaal Project resulteert in een "0" voor desbetreffende student op Internationaal project.

Het niet op tijd inleveren van de opdrachten geeft geen recht op inhaalexamens.