Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo toegepaste meettechnieken26617/2800/2223/30920/79
Studiegids

Labo toegepaste meettechnieken

26617/2800/2223/30920/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Projectcluster IV.
Studieomvang: 2 studiepunten
Titularis: Stevens Wendy
Andere co-titularis(sen): Froidmont Inge
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Projectcluster IV' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: 
niet mogelijk.
Totale studietijd: 52,00 uren

Korte omschrijving

Er zullen aan de hand van praktijksituaties metingen uitgevoerd worden door de studenten.

Deze metingen zullen genereren in een verslag, conclusies en preventiemaatregelen door de student opgesteld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student herkent gevaren in de werkomgeving en de eraan verbonden risico's en handelt overeenkomstig.
communicatie
De student rapporteert kritisch over verworven informatie.
conceptueel denken
De student formuleert de geschikte veiligheidsmaatregelen, in verschillende (industriƫle) omgevingen, en past ze toe.
levenslang leren
De student gebruikt de evoluerende lokale en internationale wetgeving kritisch bij het uitvoeren van zijn werk.
operationaliseren
De student past de geschikte beschermingsmiddelen toe, of doet deze toepassen.
De student voert verbeteracties door op de werkplaatsen rekening houdend met de wetgeving van toepassing op arbeidsplaatsen (basiseisen, optische straling, thermische omgevingsfactoren, trillingen, lawaai...).
veiligheidsmanagement
De student analyseert gevaren op de arbeidsplaats naar waarde en stelt preventiemaatregelen voor.
voorbeeldfunctie
De student herkent gevaarlijke situaties in een werkomgeving, formuleert verbeterpunten en zet aan tot veilig handelen.

Leerinhoud

De student weet de theoretische achtergrond toe te passen in de praktijk.

Verschillende types metingen en oefeningen zullen uitgevoerd worden (licht, geluid, klimaat, kracht ...), al dan niet met staalname.

Verwerking van de bekomen data naar een overzichtelijk verslag met adviezen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Presentaties, cursusmateriaal, oefeningen zijn beschikbaar op digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie volgt uit de deelname, interactie, voorbereiding en verslaggeving voor het labo. Er is een evenredige puntenverdeling over de verschillende labosessies.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

  • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B.
  • De certificaten Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.

PERMANENTE EVALUATIE

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Een student die meer dan 1 keer onwettig afwezig is, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende (deel)examen.
• Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
• Bij elke afwezigheid behaalt de student een score 0 op het betreffende deelexamen.

De student kan 1 wettige afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste les met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie