Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mileu 1: Coördinatie28182/2800/2223/1/34
Studiegids

Mileu 1: Coördinatie

28182/2800/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Froidmont Inge, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Milieuwetgeving.

Korte omschrijving

De taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator worden toegelicht (Vlarel, Vlarem, ...). Alsook de rol van de milieucoördinator binnen het duurzaamheidsbeleid van een onderneming.
De vergunde situatie van een bedrijf (site) wordt geïnterpreteerd, geanalyseerd en kritisch benaderd.  
Omgevingsvergunningsaanvragen kan men zelf opstellen en kritisch benaderen. 
De voorwaarden gesteld in milieuwetgeving (b.v. Vlarem II wetgeving) en ook bijzondere milieuvoorwaarden van de milieu- en/of omgevingsvergunning kan de student interpreteren, toepassen, analyseren en toetsen voor een exploitatiesite.  
De student leert voor de meest voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) de belangrijkste concreet toe te passen wetgeving kennen, alsook de  bronnen van de verontreinging.
De verplichtingen inzake keuringen en metingen kan de student interpreteren.
De verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes kan de student a.d.h.v. formulieren opstellen. 

Oefeningen (o.a. casussen) worden opgelost.

 
OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
De student zoekt eventueel technische informatie op, interpreteert deze en organiseert de administratieve opvolging en verwerking van milieuvergunnings en/of omgevingsvergunningsaanvragen.
communicatie
De student interpreteert een milieu effecten rapport (MER) en rapporteert relevante gegevens aan de medewerkers van het MER.
conceptueel denken
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen en formuleert passende reacties.
kwaliteitszorg
De student beschrijft diverse methodes en strategieën voor milieu-auditing.
De student stelt formulieren op aan de hand van gegevens en doet de nodige verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes voor vaak voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) op een site.
levenslang leren
De student onderzoekt kritisch de evoluerende milieuwetgeving bij het uitvoeren van gerichte opzoekingen.
operationaliseren
De student verklaart de taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator en beschrijft passende handelingen.
projectmanagement
De student interpreteert en stelt een milieuvergunnings- of omgevingsvergunningaanvraag op.
veiligheidsmanagement
De student verklaart de aansprakelijkheid m.b.t. milieucoördinatie en verzekeringsaspecten.
De student zoekt, interpreteert en analyseert al de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor vaak voorkomende activiteiten (koelinstallaties, stookinstallaties, ...) op een site.

Leerinhoud

Basisbegrippen

Milieucoördinatie - bedrijfsinterne milieuzorg

Vergunningen

Milieuvoorwaarden

GPBV – inrichtingen

Bedrijfsinterne milieuzorg

Milieubeheer

Aansprakelijkheid

Milieu-effectrapportering

Veiligheidsrapportering

Milieubeleidsovereenkomsten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus Milieu 1_coördinatie (Digitap of Universitas)

digitaal aangereikt lesmateriaal,

informatie via internet.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Behaalde deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.

Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Voor een student die minder dan 60% van de contactmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie