Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Milieu 4: Water - Geluid - Gevaarlijke stoffen28189/2800/2223/1/78
Studiegids

Milieu 4: Water - Geluid - Gevaarlijke stoffen

28189/2800/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Ponnet Katrien, Wens Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Milieuwetgeving.

Korte omschrijving

Er wordt een inleiding gegeven in waterverontreiniging, gevaarlijke stoffen en geluidshinder. 
De taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator mbt aspecten water, gevaarlijke stoffen en geluid worden toegelicht (Vlarel, Vlarem, ...).
De student leert de belangrijkste concrete toe te passen wetgeving kennen alsook de bronnen van de verontreinging. Ook de belangrijkste zuiveringstechnieken en preventietechnieken komen aan bod.
De verplichtingen inzake keuringen en metingen kan de student interpreteren.
De verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes kan de student a.d.h.v. formulieren opstellen.
Oefeningen (o.a. casussen) worden opgelost.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student onderzoekt kritisch de bestaande lokale en internationale milieuwetgeving, en voert gerichte opzoekingen uit.
conceptueel denken
De student analyseert en verklaart de meest relevante lokale en gewestoverschrijdende milieuproblemen mbt de aspecten water, gevaarlijke stoffen en geluid.
kwaliteitszorg
De student voert gericht opzoekingen uit in de lokale en internationale milieuwetgeving rond water, gevaarlijke stoffen en geluid en benadert deze kritisch.
operationaliseren
De student beschrijft de belangrijkste monitoringstechnieken m.b.t. het aspect water en geluid.
De student beschrijft de belangrijkste zuiverings- en preventietechnieken m.b.t. het aspect water, gevaarlijke stoffen en geluid.
De student formuleert in functie van de waterverontreiniging voorstellen m.b.t. de belangrijkste zuiverings- en preventietechnieken.
De student past de belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. het aspect water, gevaarlijke stoffen en geluid toe.
projectmanagement
De student gebruikt de lokale en internationale milieuwetgeving praktisch.
veiligheidsmanagement
De student interpreteert en analyseert al de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden op een bedrijfssite.
De student interpreteert en gebruikt de belangrijkste van toepassing zijnde milieuvoorwaarden van het milieuaspect water, gevaarlijke stoffen en geluid.
De student stelt de verplichtingen inzake milieuheffingen, -rapporteringen en -aangiftes mbt het aspect water a.d.h.v. formulieren op.
voorbeeldfunctie
De student interpreteert de verplichtingen inzake keuringen en metingen m.b.t. het aspect water en formuleert passende reacties

Leerinhoud

Water

Inleiding tot water en waterverontreiniging
    Functies van water
    Fysische en chemische eigenschappen
    Hydrologische kringloop
    Soorten water
    Waterverontreiniging en de gevolgen van waterverontreiniging
    Waterzuivering
    Analyse van (afval)water

Waterbeleid en wetgeving
    Europese Kaderrichtlijn Water
    Decreet Integraal Waterbeleid (met o.a. watertoets)
    Omgevingsvergunningsbesluit en Vlarem II
    Waterwetboek
    Overige wetgeving water (niet limitatief) 

Takenpakket v/d milieucoördinator m.b.t. het aspect water
    Definities en begrippen
    Lozen van afvalwater (voorwaarden, zuivering en monitoring)
    Grondwater (gebruik en lozing)
    Hemelwater (gebruik en lozing)
    Watertoets
    Keuringen en metingen
    Administratie
    Heffingen (afvalwater en grondwater)
 

Gevaarlijke stoffen
Inleiding

Milieu- en veiligheidsaspecten

Humane blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen in bodem en grondwater
Ontmanteling van PCB-houdende toestellen
Milieugevaarlijke stoffen in ons drinkwater
Normen voedingsmiddelen
Europees chemicaliënbeleid REACH

  Bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen

Overzicht Wetgeving (niet limitatief)
Overzicht richtlijnen
Richtlijn Gevaarlijke Stoffen
Richtlijn Gevaarlijke Preparaten
PIC Verordening
CLP

        ADR
VLAREM II
MER/VR-decreet
SEVESO
Samenwerkingsakkoord
REACH
ARAB en de Codex
ATEX

Belangrijkste praktische en concrete taken v/d milieucoördinator m.b.t. aspect gevaarlijke stoffen
CLP
Vergunningsplicht (Indelingslijst (Bijlage 1 Vlarem II))

Aspecten met betrekking tot bovengrondse opslag van gevaarlijke en/of brandbare vloeistoffen
Milieuvoorwaarden Vlarem II
Vlarem III
Omgevingsvergunningsaanvraag Gevaarlijke stoffen
Seveso en SWA
Reach
Afvalstoffen
Heffingen

Geluid

Inleiding
Wat is geluid ?
De analogie geluid-warmte

Luchtgeluid-Contactgeluid

Geluidshinder

Geluid in het MIRA-rapport

Schriftelijke Leefomgevingsonderzoek

Algemene structuur wetgeving

Belangrijkste definities en begrippen

Fysica van het geluid

Begrip geluid 
Eigenschappen 
Grafische voorstelling 
Fysische karakteristieken
De basis parameters van geluid
Het werken met decibels
Golflengte, frequentie en geluidsnelheid
De geluidsbronnen en de omgeving
Rekenen met dB
Beoordelingscriteria voor geluid

Wat zijn de toegestane geluidsniveaus in ruimtes ?

Beleid

 
Wetgeving
Richtlijn omgevingslawaai en uitvoering in Vlaanderen
Vlarem II en Omgevingsvergunningsbesluit
Bijlagen Vlarem II
Vlarem III
Overige wetgeving

Omgevingsvergunningsaanvraag m.b.t aspect geluid

Bronnen van geluidshinder 
Industrie
Machines op bouwwerven
Verkeer
Muziek

Beperking van verspreiding van geluidsemissies
Inleiding
Preventieve- of actieve maatregelen
Geluidsreducerende maatregelen tegen luchtgeluiden
Geluidsreducerende maatregelen tegen structuurgeluid
Geluidsdempers
Antigeluid
Voorbeelden uit praktijk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Milieu 4 : Water - Geluid - Gevaarlijke Stoffen en digitaal aangereikt lesmateriaal.
Informatie via internet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges56,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Deelexamen: Deel "Water"
Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht
Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Deelexamen: Deel "Geluid en Gevaarlijke stoffen"Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdrachtDeels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Deelexamen: Deel "Water"Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Deelexamen: Deel "Gevaarlijk stoffen - Geluid"
Deels gesloten- en open boek examen met kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie loopt tijdens de oefensessies van zowel deel: "Water" als deel: "Geluid en Gevaarlijke stoffen". Behaalde deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.
Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zekere discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een oefensessie te komen.

Deel Water

Voor een student die minder dan 60% van de Lessen (Theorie en/of oefensessies) aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).Deel gevaarlijke stoffen/geluid

Oefensessies zijn verplicht te volgen.
Een student die meer dan 1 keer onwettig afwezig is tijdens de oefensessies, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
Code 'F' wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen worden verworven en geëvalueerd binnen de vooropgestelde onderwijssetting.Beide Delen (Water en Gevaarlijke stoffen/geluid)

Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.


De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Examens

Er is een deelexamen voorzien voor het deel "Water".

Er is een deelexamen voorzien voor het deel "Geluid en gevaarlijke stoffen".

Een behaald deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.


Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van de erkenning Milieucoördinator niveau B.

Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.