Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Engelstalige communicatie29968/2800/2223/1/36
Studiegids

Engelstalige communicatie

29968/2800/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vlot kunnen communiceren in het Engels is een must in het bedrijfsleven. Geschreven teksten en gesproken boodschappen moeten correct begrepen, geïnterpreteerd en weergegeven worden.

Voor een toekomstige milieucoördinator, veiligheidscoördinator of preventieadviseur is het noodzakelijk om het Engels te beheersen (ERK-niveau B2).

Het opleidingsonderdeel Engelstalige communicatie besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie, o.a. begrijpend lezen, rapporteren, Engelse vakterminologie en Engelse basisgrammatica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
De student gebruikt de correcte Engelse zakelijke woordenschat.
De student schrijft correct Engels
De student schrijft een brief / e-mail, vat een tekst samen en stelt een verslag / rapport op in het Engels.

Leerinhoud

In de cursus Engelstalige communicatie wordt intensief getraind op

  • basisgrammatica;
  • vakterminologie via professionele teksten en reportages;
  • receptieve vaardigheden;
  • productieve vaardigheden (mailen, solliciteren en rapporteren).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht

  • Studiemateriaal en oefeningen, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving

Aanbevolen

  • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (e-campus)
  • Ondersteunende cursussen VDAB online leren via www.vdab.be/onlineleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is. De 30% permanente evaluatie tijdens het academiejaar blijven behouden voor de tweede examenkans.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen, tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk digitaal examen (toets.ap.be) wordt de Engelse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de leerinhoud. Hier wordt gefocust op woordenschat en grammatica, maar ook vaardigheden komen op dit examen aan bod.

Voor het gedeelte permanente evaluatie worden een aantal opdrachten uitgevoerd:

- oefeningen op grammatica en woordenschat via Digitap;

- lees-, luister- en schrijfopdrachten via Digitap;

- mondelinge opdrachten tijdens contacturen of als thuiswerk.


Bij elke niet ingediende opdracht behaalt de student een nulscore op het desbetreffende deel van de permanente evaluatie*.

Er is geen tweede examenkans mogelijk voor het gedeelte permanente evaluatie. De punten van de eerste examenkans blijven behouden.

*De student die omwille van medische redenen of overmacht een opdracht voor de permanente evaluatie mist, volgt de hiernavolgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de deadline voor de betreffende opdracht. Hij doet dit via de module 'mijn afwezigheden' met als reden 'afwezig wegens ziekte of overmacht'. De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste deadline, via de iBaMaFlex-module 'mijn afwezigheden' een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

In geval van gewettigde afwezigheid kan het resultaat van het desbetreffende deel van de permanente evaluatie komen te vervallen.

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.