Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheidscoördinatie bouwplaatsen34504/2800/2223/1/30
Studiegids

Veiligheidscoördinatie bouwplaatsen

34504/2800/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Veiligheidscoördinatie TMB
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Baele Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De wetgeving Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen vormt de hoeksteen van dit opleidingsonderdeel.
Reeds van bij het ontwerp dient de veiligheidscoördinator te worden betrokken zodat er geopteerd wordt voor een veilige uitvoeringsmethode.
Tijdens de realisatie van een bouwproject dient de coördinator op de hoogte te zijn van de uitvoeringsmethodes, planning en gelijktijdigheid van verschillende aannemers.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het bouwproces en de mogelijke gevaren uitgelegd.
De verschillende coördinatie-instrumenten worden uitgewerkt.
Specifieke gevaren in de bouw worden bestudeerd aan de hand van voorbeelden : werken op hoogte, stellingbouw,...
De bijkomende risico’s, die ontstaan door verschillende actoren op dezelfde bouwplaats, worden onderzocht en oplossingen worden uitgewerkt.
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden wordt de organisatie en de veiligheid op een bouwplaats concreet gemaakt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

conceptueel denken
De student analyseert bouwkundige en technische plannen op nieuwe risico's die optreden tijdens de bouwfase.
De student analyseert nieuwe risico's die ontstaan door de aanwezigheid van verschillende aannemers op dezelfde bouwplaats.
operationaliseren
De student analyseert specifieke bouwrisico's en stelt de nodige preventiemaatregelen voor.
De student verricht opzoekingen in de wetgeving “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” en past deze wetgeving toe.
projectmanagement
De student maakt zelfstandig een bouwplaatsreglement, coördinatiedagboek, veiligheids- en gezondheidsplan en post interventiedossier op.
veiligheidsmanagement
De student stelt op of rapporteert een risicoanalyse van een werfbezoek op een bouwplaats.
De student verklaart de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de bouw en hanteert de vakgerelateerde terminologie.
voorbeeldfunctie
De student verklaart de correcte manier om met verantwoordelijkheden van de veiligheidscoördinator om te gaan.

Leerinhoud

- Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
    Wetgeving
    Definities

- Veiligheidscoördinatie bij ontwerp

Taken en verantwoordelijkheden van veiligheidscoördinator
- Organisatie van de
     bouwplaats Werfinrichtingsplan
     Signalisatieplan

- Coördinatie instrumenten
    Coördinatiedagboek (CD)
    Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP)
    Bouwplaatsreglement (BPR)
    Post Interventie Dossier (PID ) )
    Coördinatiestructuur (CS)

- Aanvullende wetgeving (gerelateerd met TMB):
    Wet overheidsopdrachten
    Overeenkomsten
    Verkeerssignalisatie
    Milieuwetgeving 

- Risicobeheer op de bouwplaats

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus veiligheidscoördinatie bestaande uit 2 delen:Deel 1: theoriegedeelte gekoppeld aan de Welzijnswetgeving en het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsenDeel 2: additionele wetgevingen (overheidsopdrachten/overeenkomsten/wegsignalisatie/leefmilieu)Bijlagenboek: relevante wetgeving en praktijkvoorbeelden van documentenPresentatie rond voornaamste risico's in de bouw.Overzichtstabel samenhang.Oefeningen ter interpretatie van het theoriegedeelte.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,50 uren
Werktijd buiten de contacturen84,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Het examen bestaat uit kennis-, weet- en redeneervragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van certificaat Coördinator Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen niveau B.

Het certificaat Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.