Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Excel en Statistiek26591/2800/2223/1/66
Studiegids

Excel en Statistiek

26591/2800/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert eenvoudige zaken uitvoeren in Excel. Hiertoe wordt een deel theorie gegeven, gevolgd door (een) praktijkoefening(en) die de student zelf uitvoert.


De basiskennis Excel zal de student toelaten om nadien onder andere statistische oefeningen te kunnen oplossen, in zijn/haar eindwerken basisdocumenten te kunnen verwerken, de leerstof dient als basis voor het labo toegepaste meettechnieken. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student leest en interpreteert statistieken.
kwaliteitszorg
De student voert de basisbewerkingen in Excel uit.
projectmanagement
De student verzamelt, analyseert en presenteert zelfstandig en op een statistisch verantwoorde manier relevante gegevens m.b.t. (integrale) veiligheid en milieu.
teamplayer
De student functioneert zelfstandig en in groep.

Leerinhoud

De student leert basishandelingen en -berekeningen uitvoeren met Excel.

Hierbij wordt o.a. aangeraakt:

Hoe een document openen, bewerken, opslaan, afdrukken, lay-outen, ...
Celgegevens wijzigen, bewerken, opzoeken,opmaken, ...
Validatie van cellen
Formules en functies gebruiken
Tabellen aanmaken, indelen,
Gebruik van draaitabellen
Grafieken aanmaken, aanpassen, ...
Werken met objecten, datum & tijd, ...
Eenvoudige macro's maken

De student leert de basisbegrippen van de statistiek en deze uitvoeren met Excel.

Statistische analyses in Excel

Statistische kengetallen en begrippen (modus, mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie,....)

Getallen in beeld (histogram, boxplot, tijdgrafieken)
Regressie en correlatie
Kansrekenen (variaties, permutaties, combinaties)
Verdelingen (normaal, standaard normale, binomiale, ....)
De betrouwbaarheid van steekproeven (grootte steekproef, betrouwbaarheidsinterval)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en oefeningen beschikbaar via Digitab.

Laptop is verplicht tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie op basis van opdrachten uitgevoerd tijdens het academiejaar, gecombineerd met een eindoefening tijdens het laatste lesmoment.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Indien de situatie vereist (bv. corona maatregelen) kan dit opleidingsonderdeel worden opgevat als een cursus “Blended Learning”.
Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs (contactmomenten).
Tijdens het online gedeelte kan de student op een actieve manier de leerstof op een eigen toestel, tijd, plaats en tempo aanleren.
Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, vragen, ... om de kennis en vaardigheden actief te verwerken en grondig toe te passen.
Deze afwisseling van leeractiviteiten vraagt van de student een zeker discipline. Het heeft weinig zin om onvoorbereid naar een contactmoment te komen.

Aanwezigheden op lesmomenten
Voor een student die minder dan 60% van de lesmomenten aanwezig is, zal het eindresultaat van de OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode verminderd worden (ongewettigde afwezigheden).


Gastsessies en externe activiteiten
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD.
Elke onwettige afwezigheid zal resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
(*)De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie