Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Cityjournalism34001/2789/2223/1/77
Studiegids

Project Cityjournalism

34001/2789/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Redactie 1: Audio/Video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video.

Korte omschrijving

Met je redactiegroep volg je een aantal weken de actualiteit in een stad buiten Vlaanderen. Je kiest één actuele gebeurtenis uit en brengt daarover verslag uit op het gebied van audio, video en geschreven media. Je moet dus ter plekke gaan voor o.a. interviews en audio- en beeldopnames. Daarvan maak je een online dossier en dat presenteer en pitch je voor een jury.

Meer info via infobrochure en studiewijzer op Digitap. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je schrijft een eenvoudig nieuws- of reportage item over een maatschappelijk onderwerp.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je verzamelt op een kritische wijze informatie over een maatschappelijk probleem.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je benadert een maatschappelijk onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
Je selecteert, in functie van een bepaald journalistiek product, relevante informatie uit relevante bronnen.
Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je onderscheidt verschillende lichtbronnen op basis van hun kenmerken en kwaliteiten.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je publiceert in gepaste lay-out audio- en video-opnames met bijhorende tekst en fotomateriaal op een blog of op Wordpress.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je plant en organiseert interviews en audio- en beeldopnames buiten Vlaanderen .
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je overlegt in groep over de inhoud, aanpak, verslaggeving en presentatie van een journalistiek product.
Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en hebt een grensoverschrijdende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je brengt verslag uit over de actualiteit in een stad buiten Vlaanderen en houdt daarbij rekening met de verschillende culturele context.

Leerinhoud

Je leert werken in kleine redactiegroepen van gemiddeld vier studenten. Elke groep krijgt een coach die de groep begeleidt, maar niet verantwoordelijk is voor het resultaat.
Je leert je werk spreiden doorheen het semester.
Je stapt uit je comfortzone. Daarvoor kies je met je groep een voor jullie bereikbare stad buiten Vlaanderen, waar je je opdracht kan uitvoeren. Daarvoor volg je de actualiteit in verschillende media, zowel lokaal/regionaal als nationaal.
Je doet research naar een niet-Vlaams onderwerp: je bent in staat om relevante bronnen te vinden en hiermee op kritische wijze om te gaan. Je leert een grote hoeveelheid informatie verwerken tot een researchdossier.

Je kan met de gevonden info een product over je onderwerp pitchen voor een eindredacteur.
Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling motiveren en verdedigen.

Actualiteit : op de voet volgen van het nieuws.

Studiematerialen (lijst)

InformatiebrochureVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Opdracht in kleine redactiegroepen en individueel. Exacte puntenverdeling: zie infobrochure en studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht: zie info op Digitap.