Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Français: communication orale34015/2789/2223/1/68
Studiegids

Français: communication orale

34015/2789/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans.

Korte omschrijving

Je hebt reeds een stevige grammaticale kennis opgebouwd. Je hanteert vlot hulpmiddelen als woordenboek, grammatica en internetbronnen. Je vindt je weg in het Franstalige medialandschap. Het vakjargon heb je onder de knie. Met die bagage ben je in staat zelfstandig mondelinge en schriftelijke opdrachten te vervullen binnen je specialisatie.

Begincompetenties (tekst)

Je kan je vlot uitdrukken over opleidingsgerichte onderwerpen zowel mondeling als schriftelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je debateert vlot in het Frans omtrent actuele thema's (niveau B2).
Je licht actuele thema's mondeling toe in het Frans (niveau B2).

Leerinhoud

Mondelinge oefeningen in functie van de specialisatie :debatten rond actuele thema's, video's en mondelinge presentaties zowel individueel als in groep. Er wordt gevraagd om alles thuis voor te bereiden zodat iedereen zich vlotter kan uitdrukken met behulp van de basiswoordenschat.

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Grand AtlasVerplicht
  • Auteur: Frank Tétart
Histoire des médiasVerplicht
  • Auteur: Jacques Attali

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00mondeling examen: De student moet een boek lezen over " journalistiek " en vragen over dit boek beantwoorden tijdens een mondeling examen .
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Mondelinge vaardigheden van de studenten worden elke les geëvalueerd op basis van teksten en luisteroefeningen ( thuis voor te bereiden)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen met vragen over de leerstof en vragen over het boek over journalistiek dat de student moet lezen.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.