Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Reporting Europe34016/2789/2223/1/05
Studiegids

Project Reporting Europe

34016/2789/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans EN (geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Engels EN ((simultaan te volgen met Redactie 3: Audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Audio) OF (simultaan te volgen met Redactie 3: Video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Video) OF (simultaan te volgen met Redactie 3: Tekst) OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Tekst)).

Korte omschrijving

Binnen het project Reporting Europe gaan alle studenten op studiereis naar Straatsburg waar o.a. een aantal Europese instellingen en een concentratiekamp worden bezocht.

Voorafgaand aan dat vierdaagse bezoek bereiden de studenten zich inhoudelijk degelijk voor om ter plekke journalistieke opdrachten te vervullen (verplichte gastlessen van experten, bijeenkomsten per redactiegroepje, ...) .

De studenten werken in groep aan een multimediale opdracht binnen een specifiek thema, begeleid door een lector. De opdracht ligt binnen de context van Europa, Europees beleid en Europese verslaggeving en wordt ter plekke uitgevoerd.

Deze groepsopdracht wordt door iedereen individueel voorbereid a.d.h.v. een interview met een Engelstalige expert / gesprekspartner en research via Engelstalige bronnen.

De journalistieke producten worden nadien online gebundeld in een EU dossier op https://wrap.apstudent.be/ en tijdens een presentatiemoment mondeling toegelicht aan de begeleidende lectoren.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je gebruikt een vreemde taal (Frans / Engels) mondeling en schriftelijk voor journalistieke doeleinden.
Je neemt een uitgebreid kritisch interview af in een vreemde taal.
Je verzorgt ter plekke correcte anderstalige verslaggeving.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je hanteert complexe researchvaardigheden in een niet vertrouwde (anderstalige) context.
Je verwerft journalistieke informatie en hanteert hierbij mondelinge en schriftelijk vaardigheden in een vreemde taal (Frans/Engels).
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je bepaalt autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken om nieuws te maken in een niet-vertrouwde anderstalige context. .
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je realiseert een crossmediale journalistieke opdracht in een internationale context waarbij verslaggeving ter plekke wordt uitgevoerd.
Je bundelt multimediale journalistieke producten online.
Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en hebt een grensoverschrijdende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je vervult in een buitenlandse context journalistieke opdrachten.
Je kadert gebeurtenissen en handelwijzen in een internationale context.
Je benadert een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere interculturele invalshoeken.

Leerinhoud

Je verwerft meer inzicht in de Europese instellingen en de verslaggeving over de EU in inhoudelijke gastcolleges.

Je hanteert de research-, redactie- en mediatechnische vaardigheden uit je opleiding tijdens het voorbereiden en  maken van je journalistieke groepsproducties.

Je kan multimediaal samenwerken in groep rond een bepaald Europees thema.

Ter voorbereiding van het groepsproduct neem je individueel een interview af van een Engelstalige gesprekspartner en doe je research in Engelstalige bronnen.

Je krijgt alle info over de opzet van het project, de multimediale opdrachten en de aanpak ervan in een startbriefing.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context25,00Engelstalige research-en interviewopdracht: individueel.
AcademiejaarProjectopdracht75,00De crossmediale groepsopdrachten worden geëvalueerd door de begeleidende lectoren. Tijdens een presentatiemoment lichten de verschillende groepen de online publicaties toe.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context25,00Engelstalige research- en interviewopdracht: individueel
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Studenten krijgen gelijkaardige opdrachten als voor de eerste examenkans.