Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactieproject Audio34041/2789/2223/1/79
Studiegids

Redactieproject Audio

34041/2789/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Stage
  • Keuzepakket Stage VP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Tijd voor het echte werk! We buigen ons over verschillende audio-formats en zetten die ook in praktijk. Je research-, organisatie- en interviewskills zal je maximaal kunnen inzetten om die strakke deadlines te halen. Daarbij verlies je nooit het journalistieke verhaal uit het oog.

Je werkt voor de campusradio en eventueel ook voor externe opdrachtgevers. Als de omstandigheden het toelaten werk je met een aantal Europese radiostudenten samen aan uitzendingen in het Engels voor een Europees informatief jongerenradioplatform. Je eindproducten moeten in elk geval zo professioneel mogelijk zijn. Meteen een goede voorbereiding voor wanneer je live op nationale radio gaat: Je doet mee aan Student Late Night op MNM. Zo bewijs je dat je helemaal klaar bent voor de professionele radio-/audiowereld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt in een redactiegroep en binnen een dagelijks productieritme radioreportages voor een specifieke doelgroep.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je hanteert doorgedreven researchvaardigheden in een complexe redactiecontext.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je kiest relevante onderwerpen en invalshoeken rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep en het medium in een complexe redactiecontext.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werkt op effectieve wijze in team aan een publiceerbaar/uitzendbaar journalistiek eindproduct.

Leerinhoud

Je creëert een informatief en communicatief radio/audioprogramma met interviews, reportages, voxpops. Dat doe je autonoom met je redactie en dat betekent: redactievergaderingen, brainstormen, researchen, flow en inhoud van je programma uitwerken, de meest interessante gasten brengen en je publiek via oa sociale mediakanalen activeren.

Indien de opdracht komt van een externe opdrachtgever ga je met hem/haar/hen in gesprek zodat de opdracht voor de juiste doelgroep ed duidelijk is. Je pitcht en houdt je aan de deadlines.

Dit alles vanuit journalistiek oogpunt.

Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
 • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes
Schrijven voor radio en tvVerplicht
 • Auteur: Patrick pelgrims
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen62,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen208,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Studenten werken in redactieteams aan opgelegde producten. Die kunnen verschillen naargelang er opdrachten voor derden zijn of niet. De gewichtsverdeling van de verschillende opdrachten verschijnt op Digitap

Aanwezigheid verplicht tijdens de kantooruren (maandag-vrijdag van 9u tot 17u) en in de vastgelegde redactievergaderingen en gastcolleges.
- Een student die ongewettigd afwezig is, verliest – per keer – 2 punten in de eindbeoordeling (op 20) van het opleidingsonderdeel. Een student moet bij ziekte dat meteen voor 9u 's ochtends melden aan de begeleidende lector. Bij verzuim: -1p/20 per keer.
- Een student is tijdig aanwezig. Behoudens heirkracht, wordt een student die laattijdig is, niet meer tot de les/vergaderingen/kantooruurwerkzwaamheden toegelaten en wordt hij beschouwd als ongewettigd afwezig.
Voor journalisten is een deadline een absoluut gegeven.
- een student die de deadline niet haalt, verliest 2 punten (op 20) in de beoordeling van die taak. Telkens wanneer dat zich herhaalt – die student haalt een volgende deadline opnieuw niet – verliest hij bij die taak telkens 1 punt meer. (-3 punten, -4 punten, …).

Voor de studenten die een Short Blended Mobility uitvoeren, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens de Short Blended Mobility uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat is het gewicht van deel 1) 70 % en is het gewicht van deel 2) 30 %. Voor de verdere toelichting: zie info op Digitap.