Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Journalistiek Engels29740/2789/2223/1/24
Studiegids

Journalistiek Engels

29740/2789/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Weuts Annelies
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 114,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je bestudeert een aantal aspecten uit de Britse (en Amerikaanse) media en cultuur.

Door gerichte opdrachten verwerf je almaar meer inzicht in de grammatica en beroepsspecifieke Engelse woordenschat.

Je oefent uitgebreid je mondelinge taalbeheersing.

Je leert je duidelijk en met nuance uit te drukken in een zakelijke mail.

Je leert je vlot uitdrukken in Engelstalige interviews.

Je analyseert actuele problemen a.d.h.v. Engelstalige media.

Je kan Engelstalige artikels omzetten naar vlot Nederlands.

Begincompetenties (tekst)

minimaal B1(50)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je verwoordt je mening in correct Engels.
Je neemt een interview af in het Engels over een alledaags onderwerp.
Je drukt je vlot uit in een Engelstalige presentatie.
Je vraagt informatie op via mail in het Engels.

Leerinhoud

 • Intermediate grammar (o.a. relative clauses, modals, reported speech)
 • Pitfalls en collocations: collocations in zelfstudie (syllabus+Digitap)
 • British (en American) society:  verschillende onderwerpen zoals politiek, onderwijs, aardrijkskunde en de media kunnen onder de loep genomen worden.      
 • Words in Context: basiswoordenschat,  samenhangend met deze domeinen.
 • Mondelinge bespreking van teksten/programma's uit de gedrukte en audiovisuele pers.
 • Inoefenen van enkele professionele vaardigheden (interview, translation, formal email).


De inhoud kan aangepast worden indien de lector dat opportuun acht.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
Words in Context woordenschatboekVerplicht
 • Auteur: Louise Carleton-Gertsch

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Schriftelijk (indien nodig digitaal) examen aan het eind van semester 1 en aan het eind van semester 2
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,001 grotere mondelinge opdracht per semester
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Participatie aan de discussies in de klas, mondelinge oefeningen die op regelmatige basis in de klas gedaan worden.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00minimaal 1 schriftelijke opdracht per semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Mondeling examen. Maar wanneer de student 50% behaalde tijdens de mondelinge oefeningen die gedaan werden tijdens de lesweken (PE + mondelinge opdracht samen), wordt dit cijfer overgeheveld naar 2de zit. Wie een onvoldoende haalde tijdens de lesweken, krijgt een nieuwe kans tijdens 2de zit.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Schriftelijke opdracht. Maar wanneer de student 50% behaalde voor de schriftelijke opdrachten die gedaan werden tijdens de lesweken, wordt dit cijfer overgeheveld naar 2de zit. Wie een onvoldoende behaalde voor de schriftelijke opdrachten tijdens de lesweken, krijgt een nieuwe kans tijdens 2de zit.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00Schriftelijk (indien nodig digitaal) examen

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.