Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Storytelling online34011/2789/2223/1/29
Studiegids

Storytelling online

34011/2789/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Schutter Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digital content creation 1 OF geslaagd of getolereerd voor Social media.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Storytelling online stimuleren we journalisten in spe om hun digitale vaardigheden verder te verdiepen en om het voortouw te nemen in experimenteren met en nadenken over innovatie in digitale media. We doen dat door een combinatie van reflectie en discussie enerzijds en hands on digital storytelling anderzijds.
In reflectie en discussie volgen we systematisch de trends en het nieuws over innovaties in online media en bekijken we nieuwe businessmodellen in (online) media, inclusief businessmodellen voor innovatieve start ups, ook met inbreng van de studenten zelf.
De basis voor hands on digital storytelling zijn ad hoc opdrachten in digital en social storytelling, naast een groter project in groep. We gebruiken die kanalen om basisvaardigheden van schrijven voor online verder te verdiepen, maar ook om te experimenteren met nieuwe formats en technieken, zoals interactieve infografieken, datavisualisatie, en creatie voor sociale media.

De hoofdmoot van het semester is een groepsopdracht waarbij je in een team een innovatief digitaal journalistiek concept, format of toepassing uitdenkt en presenteert in een pitch. Daarnaast zorg je ervoor het ook inhoudelijk zo ver mogelijk uitgewerkt te hebben, die inhoudelijke uitwerking toon je in het tweede deel van je presentatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je verspreidt journalistieke verhalen maximaal door digitale publicatie via sociale media.
Je realiseert een innovatief digitaal concept of format (bv infographic, VR) om journalistieke verhalen te verspreiden.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je beheert in groep een journalistieke website.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werkt op effectieve wijze in team aan een innovatief digitaal journalistiek concept, format of toepassing.

Leerinhoud

Concept en pitch-presentatie van een innovatief format of toepassing voor online nieuws (concept, interactief prototype, rudimentair business plan)
Systematisch volgen van trends en nieuws over innovaties in online media
Intro in nieuwe businessmodellen in (online) media
Google Analytics gevorderd
Storytelling op sociale media
Tools om digitale content te verrijken

Studiematerialen (lijst)

Individuele taken en individueel opdrachtenbladVerplicht
Presentaties tijdens de les gebruiktVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
journalistiek.ap.beVerplicht
Websites tijdens de les vermeld of gebruiktVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00Opdrachten en evaluatiecriteria worden tijdens de lessen gegeven en deels tijdens workshops in de lesuren uitgevoerd
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Individuele opdrachten waarvoor instructies tijdens de lessen gegeven zullen worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00individuele projectopdracht

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.