Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Nieuws jagen & actua34023/2789/2223/1/49
Studiegids

Nieuws jagen & actua

34023/2789/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bent op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt en je gaat ook zelf op zoek naar nieuws. 

Je reikt nieuwswaardige onderwerpen aan uit de school, de ruime omgeving van de school, je gemeente, je sportclub,... . Je bepaalt tevens de invalshoeken voor verschillende media, je vindt respondenten en bouwt een netwerk uit. Je maakt op een journalistiek zinvolle manier gebruik van sociale media. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je schrijft een eenvoudig nieuws- of reportage item over een maatschappelijk onderwerp.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je zoekt online op effectieve wijze naar nieuws.
Je verzamelt actief nieuws via een telefonisch gesprek.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je maakt een onderbouwde inschatting van de nieuwswaarde van een gebeurtenis of gegeven.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je maakt professioneel gebruik van Twitter en Instagram.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je bent op de hoogte van de actualiteit (politiek, sport, economie, cultuur, wetenschap...)

Leerinhoud

Je volgt de dagelijkse actualiteit in verschillende nieuwsmedia en kan ze registreren. 

Je herkent begrippen, benamingen, afkortingen,... om de actualiteit te begrijpen en kan ze benoemen. 

Je vindt ook zelf de weg naar het nieuws en toont aan wat nieuwswaardig is voor welk medium. 

Je maakt een nieuwsselectie. 

Je maakt gebruik van de sociale om nieuws te garen. 

Je vindt zelf de juiste contactpersonen.

Studiematerialen (lijst)

500 Woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpenVerplicht
  • Auteur: Marc Hendrickx/Werner Goossens

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: 1 uur in januari1 uur in juni
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Kennis van de actualiteit+ 500 woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpen.

AcademiejaarProjectopdracht75,00Opdrachten en evaluatie gedurende het ganse academiejaar.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Kennis van de actualiteit+ 500 woorden die iedereen moet kennen om de actualiteit te begrijpen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Opdrachten te maken tegen start tweede zittijd.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.