Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Interviewen 227023/2789/2223/1/87
Studiegids

Interviewen 2

27023/2789/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cornil Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video EN geslaagd of getolereerd voor Interviewen 1) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst) EN geslaagd of getolereerd voor Interviewen 1)) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Video short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Audio short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Tekst short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Crossmedia long form OF simultaan te volgen met Redactie 2 : Slow journalism solo EN simultaan te volgen met Redactie 2: Slow journalism coop) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2 : Slow journalism solo EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Slow journalism coop)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media)).

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel werkt samen met Redactie 2: Short form en Redactie 2: Slow Journalism.

Aan de hand van enkele infosessies over interviewtechnieken en door praktische toepassingen binnen Redactie 2: Short form en Redactie 2: Slow Journalism, verfijn je je basistechnieken voor journalistiek interviewen en focus je op specifieke interviewgenres.

Je neemt meerdere interviews af voor de journalistieke producten van Short Form en Slow Journalism en je werkt enkele van die interviews individueel uit als op zichzelf staand eindproduct.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je neemt een uitgebreid informatief interview af en past de bijhorende interviewtechnieken toe.
Je neemt een kritisch, zakelijk interview af en past de bijhorende interviewtechnieken toe.
Je neemt een human interest interview af en past de bijhorende interviewtechnieken toe.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je selecteert, op basis van een gekozen invalshoek, geschikte kritische vragen voor een uitgebreid interview.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel werkt samen met Redactie 2: Short form en Redactie 2: Slow Journalism.

Je hanteert interviewtechnieken om een journalistiek product (nieuwsbericht, reportage, long read, ...) uit te werken binnen Redactie 2: Short form en Redactie 2: Slow Journalism en je hanteert deze technieken ook bij het uitwerken van het interview zelf als journalistiek genre.

Je beheerst de basistechnieken van journalistiek interviewen (invalshoek, opbouw, vraagstelling, ritme, ...) en aan de hand van oefeningen en toepassingen verfijn je je technieken voor specifieke interviewgenres zoals zakelijk-kritische interviews en portretinterviews. 

Je leert specifieke invalshoeken en de concrete nieuwswaarde van meerdere interviewgenres bepalen en realiseren.

Je kan onder begeleiding een volwaardig journalistiek interview maken maar in deze fase van je opleiding moeten nog niet al je eindproducten uitzendbaar of publiceerbaar zijn.

Je kan je eigen interviews en die van je peers interviewtechnisch evalueren (peer feedback: learning en coaching in kleine groepjes).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00- Productevaluatie: van enkele interviews die afgenomen worden voor de journalistieke producten binnen Redactie 2: Short form en Redactie 2: Crossmedia long form en die uitgewerkt worden als volledig op zichzelf staand journalistiek interview.
- Checklist met criteria: cf. Digitap, onder 'Evaluatie'.
- Toelichting, puntenverdeling en instructies per opdracht worden gegeven via collectieve leermomenten en gepubliceerd op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00- Studenten krijgen gelijkaardige opdrachten als voor de eerste examenkans.
- Instructies voor opdrachten tweede examenkans worden gegeven tijdens het inzagemoment en gepubliceerd op Digitap.

Toetsing (tekst)

Voor het onderdeel permanente evaluatie geldt: als je afwezig bent voor een (deel)examen buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze examenactiviteit inhalen op voorwaarde dat:
- Je jouw afwezigheid per e-mail meldt aan de lector voor aanvang van het (deel)examen.
- Je dient je aanvraag voor een inhaalexamen tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
- Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na het gemiste (deel)examen, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit (deel)examen kan ingehaald worden.
Je kan slechts één (deel)examen per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalexamen ook afwezig, dan kan je het (deel)examen niet meer inhalen.
Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.
Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalexamen en krijg je bijgevolg 0 op dit (deel)examen.