Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactieproject Video34042/2789/2223/1/16
Studiegids

Redactieproject Video

34042/2789/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Stage
  • Keuzepakket Stage VP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je werkt in een complexe redactiecontext voor interne en externe opdrachtgevers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt in een redactiegroep een live-journaal.
Je maakt in een dagelijks productieritme voor een specifieke doelgroep videoreportages.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je hanteert doorgedreven researchvaardigheden in een complexe redactiecontext.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je kiest relevante onderwerpen en invalshoeken rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep en het medium in een complexe redactiecontext.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je bent verantwoordelijk voor het proces (van brainstorm tot afgewerkt product) van meerdere mediumspecifieke realisaties op wekelijks of maandelijkse basis.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werkt op effectieve wijze in team aan een publiceerbaar/uitzendbaar journalistiek eindproduct.

Leerinhoud

Je werkt met je medestudenten in een eigen redactie omgeving. Waar nodig werk je crossmediaal. Via externe opdrachtgevers komt de professionele realiteit al heel dichtbij.

Studiematerialen (lijst)

How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
 • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes
Schrijven voor radio en tvVerplicht
 • Auteur: Patrick pelgrims
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren234,00 uren
 • Opmerking: In een redactie werk je aan - hoofdzakelijk - externe opdrachten

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Studenten werken in redactieteams aan opgelegde producten. Die kunnen verschillen naargelang er opdrachten voor derden zijn of niet. De gewichtsverdeling van de verschillende opdrachten verschijnt op Digitap

Aanwezigheid verplicht tijdens de kantooruren (maandag-vrijdag van 9u tot 17u) en in de vastgelegde redactievergaderingen en gastcolleges.
- Een student die ongewettigd afwezig is, verliest – per keer – 2 punten in de eindbeoordeling (op 20) van het opleidingsonderdeel. Een student moet bij ziekte dat meteen voor 9u 's ochtends melden aan de begeleidende lector. Bij verzuim: -1p/20 per keer.
- Een student is tijdig aanwezig. Behoudens overmacht, wordt een student die laattijdig is, niet meer tot de les/vergaderingen/kantooruurwerkzwaamheden toegelaten en wordt hij beschouwd als ongewettigd afwezig.
Voor journalisten is een deadline een absoluut gegeven.
- een student die de deadline niet haalt, verliest 2 punten (op 20) in de beoordeling van die taak. Telkens wanneer dat zich herhaalt – die student haalt een volgende deadline opnieuw niet – verliest hij bij de beoordeling van die taak telkens 1 punt meer. (-3 punten, -4 punten, …).