Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridische vaardigheden III35172/2785/2223/1/52
Studiegids

Juridische vaardigheden III

35172/2785/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  • Business Law
  • Crime & Justice Academic
  • Crime & Justice Police
  • Real Estate Manager
  • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Baekeland Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Juridische vaardigheden I/2 EN geslaagd of getolereerd voor Juridisch debat en actua/1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De student wordt aan de hand van verschillende deelopdrachten getoetst op zijn mogelijkheid om de verworven kennis en inzicht in verschillende juridische opleidingsonderdelen, alsook zijn kennis en inzicht in andere aanverwante opleidingsonderdelen, zoals onder meer Boekhouden en Economie, in de praktijk om te zetten. De studenten zullen, onder begeleiding van de docent, in groep een eigen onderneming oprichten en hierdoor geconfronteerd worden met vele juridische vraagstukken over verschillende juridische opleidingsonderdelen heen, maar ook zowel commerciële en strategische als financiële uitdagingen. Later zullen zij tevens een project dienen uit te werken waarbij zij niet alleen rekening dienen te houden met juridische, commerciële en financiële vragen, maar er tevens ook voor moeten zorgen dat het resultaat past in de gehele ondernemingsstructuur en dit op een toegankelijke, begrijpbare en coherente wijze kunnen voorstellen aan het bestuursorgaan. De student wordt hierbij enerzijds getoetst op de wijze waarin hij juridisch onderzoek voert en juridisch inzicht verwerft in de opgelegde problematiek, alsook dit commercieel (en strategisch) en financieel kan vertalen in een ondernemingsgerichte context. Tevens dient hij dit op een begrijpbare, heldere, taalkundig correcte, inhoudelijk correcte en structurele wijze te kunnen uitschrijven en presenteren voor het bestemde doelpubliek. Taalvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) en punctualiteit zijn hierbij steeds belangrijk.

Voorts wordt de student zijn (niet-juridische) professionele vaardigheden getoetst aan de hand van verschillende opdrachten. Met name het uitschrijven van een SWOT-analyse van de opleiding en het naar best vermogen behartigen van enkele activiteiten waarbij onder meer levenslang leren centraal staat. Bij deze deelopdrachten staan taalvaardigheid, punctualiteit, enthousiasme, en inhoudelijke correctheid centraal.

Tot slot leert de student om verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen professionele ontwikkeling, zelfstandig tendensen op te volgen in functie van de eigen professionele ontwikkeling en deze nieuwe inzichten te integreren.

Voor meer informatie verwijzen we naar Digitap, en dit zowel naar de Cursus Juridische Vaardigheden III als naar de rubriek "Evaluatie".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student voert een juridisch onderbouwd debat waarbij hij anticipeert op argumenten van de tegenpartij
De student informeert kandidaat student over de opleiding BM-Rechtspraktijk (tijdens SIDIN, infodag, op secundaire school…).
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student lost een opleidingsoverschrijdend juridisch probleem op en verwijst daarbij naar de correcte rechtsbronnen.
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student richt een fictieve onderneming op en werkt daarbij zowel het commerciële, financiële en juridische luik uit.
De student stelt een advies op aan het bestuursorgaan van de onderneming en stelt het businessplan voor.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student maakt een SWOT analyse van de opleiding
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student analyseert en interpreteert juridische problemen.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student ontwikkelt zijn schriftelijk en mondelinge juridische vaardigheden.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt een juridische bijscholing.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Juridische Vaardigheden III overstijgt de reeds afgelegde opleidingsonderdelen en zal de hierin verworven kennis en inzichten met de studenten op een zuiver praktijkgerichte wijze toepassen. De studenten zullen, onder coaching van de docent, in groep een eigen onderneming opstarten waarbij zij niet alleen aandacht dienen te schenken aan de vele juridische aspecten die hiermee gepaard gaan, maar tevens ook zowel het commerciële en strategische luik als het financiële luik zullen uitwerken. Vervolgens zullen zij met hun onderneming een project moeten uitwerken en dit moeten verdedigen voor het bestuursorgaan van de onderneming. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen zullen de studenten hun louter juridische denken moeten overstijgen, en tevens aandacht en inzicht moeten hebben in meerdere andere humane wetenschappen, zoals economie, boekhouden, sociologie, psychologie, ... en dergelijke meer.

Op deze wijze wil de docent de theorie overstijgen en datgene wat de studenten reeds hebben aangeleerd toepassen in concrete dossiers/gevallen in de praktijk in een ondernemingsgerichte context. Zo leren de studenten dat de theorie en de praktijk aanzienlijk kunnen verschillen, dat één project inpasbaar moet zijn in een groter geheel en hoe zij hun theoretisch verworven kennis praktisch kunnen aanwenden om problemen op te lossen en ondernemingsgerichte uitdagingen zowel op korte als op (middel)lange termijn tot een goed einde te brengen. Om dit te bereiken, zal er gebruik worden gemaakt van casestudies en praktijkgerichte problemen en vragen die de studenten onder coaching van de docent zelf zullen moeten oplossen.

Tevens tracht dit opleidingsonderdeel ook bij te dragen aan het helder en duidelijk schriftelijk en mondeling formuleren van een juridisch standpunt of oplossing in combinatie met een commerciële, strategische en financiële achtergrond. Hierbij leert de student dat zijn project geen op zichzelf staand geïsoleerd geval is, maar deel uitmaakt van een groter geheel en hiermee coherent dient te zijn.

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het bevorderen van de verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, om zelfstandig tendensen op te volgen in functie van de eigen professionele ontwikkeling, en vervolgens deze nieuwe inzichten te integreren.

Tot slot tracht dit opleidingsonderdeel bij te dragen tot het verder ontwikkelen van (niet-juridische) professionele vaardigheden bij studenten. Om dit te bereiken zullen studenten één of meerdere evenementen moeten bijwonen, een SWOT-analyse en bijhorend ontwikkelingsplan van zichzelf moeten uitwerken en dergelijke meer. Zaken waarbij (niet-juridische) professionele vaardigheden en algemene soft skills een essentiële rol spelen en waarbij levenslang leren centraal staat.

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)5,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Voor meer informatie zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Voor meer informatie zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.