Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Omgevingsrecht/136836/2785/2223/1/77
Studiegids

Omgevingsrecht/1

36836/2785/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Real Estate Manager
  Keuzepakket:
  • Real Estate
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tijs Reiner
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 03.10.2022 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Omgevingsrecht behoort tot de dagelijkse aandachtssfeer van de vastgoedmedewerker. Het opleidingsonderdeel is erop gericht om de beginselen en structuren van het omgevingsrecht duidelijk te maken. Er wordt aandacht besteed aan de concepten planning, vergunningen, handhaving en sectorale aspecten.

In het onderdeel plannen, wordt aandacht besteed aan de structuurplannen, beleidsplannen, gewestplannen, BPA's, ruimtelijke uitvoeringsplannen...

In het onderdeel vergunning wordt aandacht besteed aan de vergunningsplichten, de beoordelingsgronden, de afwijkingsgronden en de procedure...

In het onderdeel handhaving wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het omgevingsrecht gehandhaafd wordt: welke zijn de misdrijven/inbreuken, hoe worden deze gescanctionneerd en wie is hierbij betrokken.

In het onderdeel 'sectorale aspecten' wordt aandacht besteed aan de diverse sectorale bepalingen die van belang zijn bij de vergunningverlening: onroerend erfgoed, milieu en natuur, water, bodem, mobiliteit,...

Tijdens de les wordt ook aansluiting gezocht, waar mogelijk, bij de actualiteit (vb. inzake stikstof-, water-, klimaatproblematiek; mediagenieke dossiers zoals vervuiling 3M, Oosterweelverbinding, Abdij van Averbode op de rode lijst,...)

Na het vak doorlopen te hebben moet de student in staat zijn om een concrete casus juridisch te analyseren op omgevingsrechtelijk vlak.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van burgerlijk recht (aansprakelijkheid). 
Kennis van gerechtelijk recht (strafprocesrecht; kort geding).
ICT-vaardigheden: juridische gegevens kunnen opzoeken via internet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm omgevingsrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het omgevingsrecht.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student benoemt de verschillende instrumenten van het bodemdecreet en omschrijft de verschillende stappen van een bodemsaneringsproject en licht ze toe.
Behandelt complexe casussen binnen het juridische domein van de vastgoedmarkt en de notariële praktijk oplossingsgericht.
De student omschrijft en duidt de verschillende instrumenten en spelers inzake ruimtelijke ordening.
De student omschrijft de verschillende instrumenten inzake natuurbehoudsrecht en geeft de relevantie hiervan aan voor de vastgoedsector.
De student schetst het verloop voor de toekenning van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van het omgevingsrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies over een omgevingsrechtelijk probleem.

Leerinhoud

Inleiding: wat is omgevingsrecht, waarom is dit nuttig/noodzakelijk, regelgevend kader (VCRO, DABM,...)

Planning: Structuurplannen, beleidsplannen, gewestplannen, BPA's, ruimtelijke uitvoeringsplannen

Vergunningen: soorten vergunningen, beoordelingsgronden, afwijkingsgronden (inclusief zonevreemdheid), procedure

Handhaving: soorten omgevingsrechtelijke misdrijven en inbreuken, sanctionering, herstelmaatregelen, betrokken actoren

Sectorale invloeden: onroerend erfgoed, milieu en natuur, speciale beschermingszones, bodem, water, mobiliteit,...

Informatieverplichtingen (bij vastgoedtransacties)

Actuele thema's (aansluiting bij de actualiteit waar mogelijk, ingewerkt doorheen de lessen).

Studiematerialen (lijst)

Repertorium omgevingsrechtVerplicht
Aanbevolen: Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen.Verplicht
 • Auteur: R. Tijs
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,75 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen: casus. Hiervoor mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het Repertorium Omgevingsrecht, aangevuld met eigen notities tijdens de lessen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen: casus. Hiervoor mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het Repertorium Omgevingsrecht, aangevuld met eigen notities tijdens de lessen.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.