Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding fiscaal recht/215298/2785/2223/1/38
Studiegids

Inleiding fiscaal recht/2

15298/2785/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Vroey Sophie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1) EN eerder ingeschreven voor Boekhouden I/3 EN eerder ingeschreven voor Boekhouden II/4.

Korte omschrijving

Het Fiscaal Recht raakt de kern van de werking van alle openbare besturen en overheden in ons land, en dus ook een belangrijk aspect van de rechten en plichten van de burger in zijn relatie tot dat bestuur. In deze inleidende cursus wordt onder meer ingegaan op de kenmerken en soorten fiscale heffingen in de brede zin, de functie van belastingen in de werking van de overheid, de grondwettelijke beginselen van het belastingrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de soorten belastingen.
Daarnaast is er aandacht voor het invullen van een eenvoudige belastingaangifte en duiding omtrent basisbegrippen die daarbij aan bod komen, zoals ‘personen ten laste’, ‘kadastraal inkomen’, enz.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm fiscaal recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het fiscaal recht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt de basisprincipes van registratie- en erfbelasting.
De student benoemt de algemene principes van het belastingrecht en kan deze toepassen.
Handelt cliƫnt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliƫnten/klanten.
De student past aan de hand van een concrete casus de verworven kennis inzake fiscaal recht toe en werkt een oplossing uit.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student past de BTW-wetgeving toe en licht ze toe.
De student past de personenbelasting en de vennootschapsbelasting toe en licht ze toe.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de actualiteit op inzake fiscaal recht.

Leerinhoud

Fiscaal recht: algemene inleiding tot het fiscaal recht met situering van publiekrechtelijke en fiscaalrechtelijke begrippen.

  Deel I:   Algemene principes van het Belgisch belastingrecht 

  Deel II:  Basisprincipes van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting 

  Deel III. Basisprincipes van de belasting over de toegevoegde waarde

  Deel IV.  Basisprincipes van de registratiebelasting

  Deel V.   Basisprincipes van de erfbelasting

Studiematerialen (lijst)

Praktisch belastingrechtVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen oefeningen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen - oefeningen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.