Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sociale zekerheidsrecht/215604/2785/2223/1/63
Studiegids

Sociale zekerheidsrecht/2

15604/2785/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Heylen Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal recht/1).

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische socialezekerheidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm sociale zekerheids recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het sociale zekerheidsrecht.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student omschrijft sociale zekerheidsrechtelijke begrippen.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie van de sociaal verzekerde met de instellingen van sociale zekerheid.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden weer voor de toegang van de sociaal verzekerde tot sociale voordelen en past die toe.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van sociale zekerheidsrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.

Leerinhoud

Bespreking van "de sociale zekerheid in het algmeen (omschrijving, kenmerken, stelsels en structuur, financiering, verplichtingen, onderwerping aan het stelsel van socialezekerheids der werknemers).

- Arbeidsongevallen en beroepsziekten.

- Gezinsbijslag.

- Ziekte- en invaliditeitsverzekering (geneeskundige verzorgingen uitkeringen).

- Arbeidsvoorziening, werkloosheid en swt.

- Pensioenen en aanvullende pensioenen.

-Sociale bijstand/minimumvoorzieningen

Studiematerialen (lijst)

Sociale zekerheidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Dirk Heylen en anderen
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen - theorie
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen - theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen toepassingen op de praktijk

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.