Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridische vaardigheden I/235170/2785/2223/1/81
Studiegids

Juridische vaardigheden I/2

35170/2785/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heylen Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1) OF simultaan te volgen met Juridische bronnen/1.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel heuristiek leert de student hoe Europese en (inter)nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer moet worden opgezocht, gelezen, geanalyseerd en inhoudelijk moet worden begrepen.

Van de student wordt nauwkeurigheid verwacht, hetgeen onder andere blijkt uit het juridisch correct citeren van verwijzingen naar teruggevonden Europese en (inter)nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, en dit conform de meest recente versie van de principes van de V&A, en dit zowel in voetnoten als in een bibliografie.

De student zal vertrouwd worden gemaakt met het lezen van artikelen in wetboeken en publicaties in juridische tijdschriften.

Bovendien zal veel aandacht worden besteed aan het opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (in de ruimste zin van het woord), zowel online als in de boeken en tijdschriften van de bibliotheek, en het beoordelen ervan conform de PAV-principes.

Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.

Begincompetenties (tekst)

Juridische bronnen/1: algemeen inzicht verworven hebben in de betekenis, het ontstaan en in de werking van het recht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student analyseert de opbouw van een vonnis.
De student houdt het motiverend en beschikkend gedeelte van een uitspraak uit elkaar.
De student vindt wetsartikels terug in de codex
De student verwijst correct naar teruggevonden wetgeving, rechtspraak en doctrine.
De student verwijst naar de regelgeving in het Belgische Staatsblad die van toepassing is op de casus.
maakt effectief en efficiƫnt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student vindt wetgeving en rechtspraak via databanken op computer
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student analyseert de opbouw van een vonnis.
De student vindt wetgeving en rechtspraak via databanken op computer
De student vindt wetsartikels terug in de codex
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student houdt het motiverend en beschikkend gedeelte van een uitspraak uit elkaar.
De student lijst de kenmerken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties in de verschillende rechtstakken op.

Leerinhoud

1. Wetgeving
Wat is wetgeving. Vindplaatsen en opzoekingsmethode. Lezen, analyseren, interpreteren en begrijpen van wetgeving

2.Rechtspraak
Wat is rechtspraak. Vindplaatsen en opzoekingsmethode. Lezen, analyseren, interpreteren en begrijpen van rechtspraak

3. Rechtsleer
Wat is rechtsleer. Vindplaatsen, opzoekingsmetchode. Lezen, analyseren, interpreteren, begrijpen en evalueren van rechtsleer

4. Juridisch schrijven
Juridische verwijzingen en afkortingen: correct citeren van teruggevonden Europese en (inter)nationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (zowel in bibliografische verwijzing als in voetnoot).

5. Opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, zowel digitaal (online) als in de bibliotheek (papieren tijdschriften en boeken).

6. Opzoeken, lezen, analyseren, interpreteren en begrijpen van Europese en internationale rechtsbronnen, en dit zowel digital (online) als in de bibliotheek (papieren tijdschriften en boeken).

7. Leren opzoeken van relevante rechtsbronnen bij het oplossen van casussen of rechtsvragen, en deze rechtsbronnen leren beoordelen op hun PAV-waarde.

8. Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.

Studiematerialen (lijst)

VRG-CodexVerplicht
Juridische verwijzingen en afkortingenVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,50 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van stellingen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Schriftelijke V&A-Test (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht aan de hand van oefeningen. Deze Test wordt tijdens de loop van het academiejaar of tijdens het examen afgenomen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht onder de vorm van opzoekvragen, redeneervragen, casussen en analyse van regelgeving en/of rechtspraak. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Praktijkvragen op het schriftelijk examen (gesloten boek). Voor meer informatie zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van stellingen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht onder de vorm van opzoekvragen, redeneervragen, casussen, verwijzingen & afkortingen (V&A) en analyse van regelgeving en/of rechtspraak. Voor verdere informatie, zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.