Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sociaal statuut van zelfstandigen/215609/2785/2223/1/39
Studiegids

Sociaal statuut van zelfstandigen/2

15609/2785/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Social Law Consultant
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heylen Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal recht/1).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beschrijft de organisatie en werking van de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van de sociale wetgeving in België en de omliggende landen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van het sociaal recht oplossingsgericht.
De student verschaft toelichting bij de toegewezen vraagstelling in complexere dossiers.
De student past de rechtsregels correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het sociale statuut van zelfstandigen.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt en interpreteert de wettelijke basis van het sociaal statuut voor zelfstandigen.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies aan potentiële ondernemers omtrent zijn rechten en plichten in het kader van de sociale verplichting.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen inzake sociaal statuut van zelfstandigen en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de actualiteit op inzake het sociale statuut van zelfstandigen.

Leerinhoud

•Algemene beginselen sociaalzekerheidsstelsel van de zelfstandigen
•Administratieve organisatie
•Toepassingsgebied en bijdrageregeling
•Andere financieringsbronnen dan bijdragen Financieel beheer van het sociaalzekerheidsstelsel voor zelfstandigen

Studiematerialen (lijst)

Studentencodex Sociaal RechtVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
InfobrochureVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Mondeling met mogelijkheid van 15 ' schriftelijke voorbereiding. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling met mogelijkheid van 15 ' schriftelijke voorbereiding. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.