Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Gerechtelijk recht I/215286/2785/2223/1/18
Studiegids

Gerechtelijk recht I/2

15286/2785/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Scheers Dirk, Van Put Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van Gerechtelijk recht worden de basisbegrippen van het burgerlijk procesrecht behandeld. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de rechterlijke organisatie en de organisatie van enkele specifieke juridische beroepen. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheid van de verschillende rechtscolleges.

Begincompetenties (tekst)

De student wordt verondersteld inzicht te hebben in de begrippen rechtsleer, rechtspraak en kan juridische bronnen consulteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm Gerechtelijk recht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het Gerechtelijk recht.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student geeft de samenstelling van de verschillende rechtbanken in een casus aan en licht ze toe.
De student geeft in een casus de juiste appelrechter aan.
De student licht de begrippen inzake gerechtelijk recht toe
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student bepaalt in een casus de sancties bij een vormgebrek in een proceshandeling.
De student berekent in een casus een termijn.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student bepaalt aan de hand van een concrete hoofdeis of tusseneis de bevoegde rechter.

Leerinhoud

DEEL I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel I Wezen en functie van het gerechtelijk recht
•Hoofdstuk 1: Begripsomschrijving
•Hoofdstuk 2: Bronnen
•Hoofdstuk 3: Karaktertrekken
•Hoofdstuk 4: Basisbeginselen
•Hoofdstuk 5: Toepassingsgebied

Titel II Basisbegrippen van het gerechtelijk recht
•Hoofdstuk 1: De rechtsvordering
•Hoofdstuk 2: Het geschil
•Hoofdstuk 3: Het geding
•Hoofdstuk 4: De rechtsprekende handeling

Titel III Rechterlijke organisatie
•Hoofdstuk 1: Staatsmacht
•Hoofdstuk 2: De Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de Magistratuur
•Hoofdstuk 3: Leden van de rechterlijke macht
•Hoofdstuk 4: Medewerkers van het gerecht

DEEL II DE BEVOEGDHEID

Titel I Begripsomschrijving
•Hoofdstuk 1: Rechtsmacht
•Hoofdstuk 2: Bevoegdheid

Titel II Rechtskarakter
•Hoofdstuk 1: Rechtsmacht
•Hoofdstuk 2: Bevoegdheid

Titel III Algemene beginselen
•Hoofdstuk 1: Materiële bevoegdheid
•Hoofdstuk 2: Territoriale bevoegdheid

Titel IV Bevoegdheidsregeling
•Hoofdstuk 1: Materiële bevoegdheid
•Hoofdstuk 2: Territoriale bevoegdheid
•Hoofdstuk 3: Bevoegdheidsincidenten

Studiematerialen (lijst)

Handboek gerechtelijk recht (paperback)Verplicht€ 40,00
 • Auteur: J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, P. THIRIAR
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)22,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.