Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Staatsrecht & administratief recht/215304/2785/2223/1/48
Studiegids

Staatsrecht & administratief recht/2

15304/2785/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baekeland Christophe, Denayer Toon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

Het vak bestaat uit 2 specifieke delen, enerzijds het Grondwettelijk Recht waarin onze huidige staatsinrichting grondig wordt besproken alsmede de rechten en vrijheden van de burgers in dit land, en anderzijds het Administatief Recht dat een overzicht geeft van hoe de bestuurlijke inrichting van ons land in elkaar zit.

Begincompetenties (tekst)

•Leerstof verwerken en analyseren, verbanden kunnen leggen.
•Minimum aan inzicht en interesse voor de materie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student duidt de werking van het staatsbestel.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student benoemt de grondrechten van elke burger.
De student duidt de verhouding burger-overheid binnen het administratief recht.
De student duidt de werking van de Raad van State en past de administratieve procedures toe.
De student past de basisprincipes van het administratief en grondwettelijk recht toe.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de actualiteit op inzake staats- en administratiefrecht.

Leerinhoud

deel 1 BEGINSELEN VAN HET GRONDWETTELIJK RECHT

deel 2 FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

deel 3 DE OPENBARE DIENSTEN

deel 4 GOEDEREN

deel 5 RECHTSBESCHERMING TEGEN HET BESTUUR

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: Schriftelijk examen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van een open vraag of casus. Voor verdere informatie, zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht in de leerstof en praktijkgerichte toepassing aan de hand van casussen. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar theoretische kennis aan de hand van een open vraag of casus. Voor verdere informatie, zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek) waarbij gepeild wordt naar inzicht in de leerstof en praktijkgerichte toepassing aan de hand van casussen. Voor verdere informatie, zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.