Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bijzondere overeenkomstenrecht/436831/2785/2223/1/04
Studiegids

Bijzondere overeenkomstenrecht/4

36831/2785/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Talboom Sven, Tijs Wenzel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 08.05.2023 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Verbintenissenrecht/1) OF simultaan te volgen met Verbintenissenrecht/1.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Bijzondere Overeenkomsten wordt de student ingewijd in het bijzonder overeenkomstenrecht.  De toepassing van theoretische rechtsregels wordt verduidelijkt aan de hand van praktische casussen en oefeningen.

Wat zijn benoemde en onbenoemde overeenkomsten?  In welke mate zijn de rechtsregels inzake bijzondere overeenkomsten een aanvulling of afwijking van het algemeen verbintenissenrecht?  Waar kunnen deze rechtsregels precies worden teruggevonden?

Op gestructureerde wijze maakt de student kennis met de principes en rechtsregels van belangrijke overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, een huurovereenkomst en een aannemingsovereenkomst.  Maar ook andere overeenkomsten worden niet vergeten.  

Tijdens de hoorcolleges worden alle theoretische rechtsregels verduidelijkt met praktische voorbeelden en talrijke oefeningen, zodat de student ten volle vertrouwd geraakt met wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van de belangrijkste bijzondere overeenkomsten in het Belgische recht.

Daarbij wordt voor elke overeenkomst gekeken naar de specifiek toepasselijke bepalingen, de hierbij horende rechten en verplichtingen van partijen, het dwingend en/of aanvullend karakter van de betrokken bepalingen.

Begincompetenties (tekst)

Analytisch redeneervermogen, kernachtige verslaggeving

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm bijzondere overeenkomstenrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het bijzondere overeenkomstenrecht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student identificeert gemeen recht en bijzondere wetgeving.
De student onderscheidt bepalingen van aanvullend en dwingend recht
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student past de abstracte theorie toe op een concrete casus inzake bijzondere overeenkomsten, legt uit welke regels toepasselijk zijn, wat zij precies inhouden en geeft vervolgens oplossingsgericht aan tot welk resultaat zij leiden.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student legt verbanden tussen verschillende bijzondere overeenkomsten.
De student identificeert gemeen recht en bijzondere wetgeving.
De student maakt cascaderedeneringen bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het bijzondere overeenkomstenrecht.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Bijzondere Overeenkomsten bouwt voort op het opleidingsonderdeel Verbintenissenrecht.

In het bijzonder worden volgende overeenkomsten gedetailleerd bestudeerd, aan de hand van theorie die wordt geconcretiseerd door het oplossen van oefeningen/casussen:

- koop (gemeen kooprecht; consumentenkoop; wet productaansprakelijkheid);

- ruil

- huur (verschillende huurstelsels, waaronder gemene huur, woninghuur, studentenhuur en handelshuur);

- aanneming

- lening

- bewaargeving en sekwester

- kanscontracten

- lastgeving
 
- dading

- en tot slot enkele onbenoemde overeenkomsten

Studiematerialen (lijst)

LesmateriaalVerplicht
VRG-CodexVerplicht
 • Auteur: Vlaams Rechtsgenootschap
Praktisch recht Bijzondere overeenkomstenVerplicht
 • Auteur: Jan Roodhooft & Sven Talboom
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, kennis en inzichtsvragen in de vorm van meerkeuzevragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, praktische toepassingsvragen in de vorm van meerkeuzevragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, kennis en inzichtsvragen in de vorm van meerkeuzevragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk of digitaal examen: gesloten boek, praktische toepassingsvragen in de vorm van meerkeuzevragen.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.